Urząd Gminy w Słupi

Obwieszczenia/Ogłoszenia

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi powiatowej nr 1319E na odcinku Słupia – Słupia Zagórze”, gm. Słupia, powiat skierniewicki, woj. łódzkie

drukuj (Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi powiatowej nr 1319E na odcinku Słupia – Słupia Zagórze”, gm. Słupia, powiat skierniewicki, woj. łódzkie)

Informacja dotycząca psów

W związku z licznymi zgłoszeniami wpływającymi do Urzędu Gminy w Słupi dotyczącymi biegających po drodze psów właścicielskich, Urząd Gminy w Słupi przypomina właścicielom i opiekunom psów o obowiązku utrzymywania ich w swoich obejściach gospodarskich zabezpieczonych przed wydostaniem się ich na zewnątrz.

Biegające psy po drodze stanowią duże zagrożenie dla ludzi i dzieci oraz są uciążliwością dla użytkowników ruchu drogowego. Ugryzienie przez psa niesie za sobą wiele komplikacji (badania lekarskie, obserwacja, szczepienia) nie mówiąc, że jest zagrożeniem zdrowia,
a nawet życia dla tej osoby.

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słupia „Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami, w tym w szczególności nie pozostawiania bez dozoru i zapewnienia ochrony przed zagrożeniem lub uciążliwością dla innych ludzi oraz dbania, by zwierzęta nie zanieczyszczały terenów przeznaczonych do użytku publicznego”.

W związku z powyższym właściciel oraz opiekun psa nie może dopuścić, by mógł on wydostać się z posesji i bez opieki znajdować się np. na drodze czy chodniku.

Bardzo prosimy o przestrzeganie powyższych zasad regulaminu. W przypadku nie dostosowania się do powyższego sprawa zostanie zgłoszona do Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach celem nałożenia stosownej kary właścicielowi lub opiekunowi psa.

Ponadto przypomina się, że zgodnie z art. 77 Kodeksu wykroczeń (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 2119) „Kto nie zachowuje zwykłych bądź nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia i kto dopuszcza się czynu przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia człowieka podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1 000,00 złotych albo karze nagany”.

Wójt Gminy Słupia

Mirosław Matulski

Obwieszczenie Starosty Skierniewickiego z dnia 15.09.2023r.

Harmonogram zebrań wiejskich w sprawie przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego na 2024 rok

Szanowni Mieszkańcy!

W budżecie gminy można wydzielić pieniądze, o których przeznaczeniu zdecydują mieszkańcy wsi, te środki tworzą fundusz sołecki. Procedura jego ustalania i wydatkowania została opisana w Ustawie o funduszu sołeckim z dnia 21 lutego 2014 roku. Celem Ustawy było zapewnienie mieszkańcom wsi możliwości samodzielnego i wspólnego decydowania o swoim otoczeniu i jakości życia. W związku z powyższym zapraszam Państwa do wzięcia udziału w zebraniach organizowanych w poszczególnych sołectwach.

Poniżej terminy zebrań:

 

Sołectwo

Miejsce

Data

Godzina

I termin

II termin

Bonarów

świetlica sołecka w Winnej Górze

19 września 2023 r.

16.30

17.00

Bonarów (Działki)

świetlica sołecka w Winnej Górze

19 września 2023 r.

16.30

17.00

Krosnowa

świetlica wiejska w Krosnowie

28 września 2023 r.

17.00

17.30

Marianów

w domu sołtysa Marianów 10

14 września 2023 r.

18.00

18.30

Modła

świetlica sołecka w Modle

15 września 2023 r.

18.00

18.30

Nowa Krosnowa

świetlica wiejska w Krosnowie

28 września 2023 r.

16.00

16.30

Podłęcze

w domu sołtysa Podłęcze 18

27 września 2023 r.

18.00

18.30

Słupia

sala konferencyjna Urzędu Gminy

22 września 2023 r.

17.00

17.30

Słupia (Folwark)

sala konferencyjna Urzędu Gminy

22 września 2023 r.

17.00

17.30

Słupia (Pokora)

sala konferencyjna Urzędu Gminy

22 września 2023 r.

17.00

17.30

Winna Góra

świetlica sołecka w Winnej Górze

19 września 2023 r.

17.30

18.00

Wólka – Nazdroje

w domu sołtysa Wólka-Nazdroje 6

14 września 2023 r.

17.00

17.30

Zagórze

świetlica sołecka w Zagórzu

12 września 2023 r.

17.00

17.30

 Wójt Gminy Słupia

/-/ Mirosław Matulski

Informacja dotycząca bezpłatnej kastracji i sterylizacji zwierząt domowych

OBWIESZCZENIE STAROSTY SKIERNIEWICKIEGO z dnia 14.06.2023r.

Informacja o przydatności wody do spożycia

Mieszkańcy wsi Słupia, Modła, Zagórze, Gzów

Urząd Gminy w Słupi, w związku z komunikatem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach z dnia 30 maja 2023 r. skierowanym do konsumentów wody z wodociągu w Słupi informuje, że:

woda jest przydatna do spożycia.

Jakość wody z wodociągu Słupia odpowiada wymaganym parametrom określonym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

 

Wójt Gminy Słupia

/-/Mirosław Matulski

Sprzedaż końcowa paliwa stałego w Gminie Słupia

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. poz. 2236 z późn. zm.) w związku z zakończeniem dnia 30 kwietnia 2023 r. sprzedaży preferencyjnej paliwa stałego na terenie gminy, Wójt Gminy Słupia informuje, że od dnia 4 maja 2023 r. Gmina Słupia rozpoczyna sprzedaż końcową węgla, która prowadzona będzie do dnia 31 lipca 2023 r. zarówno dla mieszkańców gminy Słupia jak i osób spoza gminy.

Przeznaczona do sprzedaży końcowej szacunkowa ilość paliwa stałego wynosi – 110,76 ton, w tym:

  • kostka – 93,77 ton
  • orzech – 3,87 ton     
  • ekogroszek – 13,12 ton

Do zakupu paliwa stałego (węgla kamiennego) dla gospodarstw domowych są uprawnione osoby fizyczne w gospodarstwie domowym, które spełniają warunki uprawniające do dodatku węglowego, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy
z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967)
w dowolnej gminie prowadzącej sprzedaż końcową albo od dowolnego innego podmiotu. Osoby fizyczne w gospodarstwie domowym, mogą złożyć wniosek
o zakup albo wniosek o wydanie zaświadczenia, wystawionego przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby fizycznej w gospodarstwie domowym.

Cena proponowanego do sprzedaży węgla wynosi 2000 zł za tonę. Zgodnie z art. 14a, ust. 9 ww. ustawy do sprzedaży końcowej nie stosuje się ograniczeń ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego określoną w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 8 ust. 2.

Osoby zainteresowane zakupem paliwa stałego mogą składać wnioski w pokoju nr 4 lub 5 w Urzędzie Gminy w Słupi do dnia 30 czerwca 2023 r.

Wniosek dostępny jest na stronie inernetowej Biuletyny Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Słupi https://bip.ugslupia.nv.pl/a,17624,sprzedaz-koncowa-paliwa-stalego-w-gminie-slupia.html

Informacja o badaniu opinii rodziców przedszkolaków:

Drodzy Rodzice,

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego przeprowadza ankietę na temat zainteresowania Rodziców przedszkolami. By właściwe planować rozwój przedszkoli, ważne są opinie Rodziców.

Ankiety są anonimowe (zawierają jedynie pytanie o gminę zamieszkania osoby wypełniającej kwestionariusz), a odpowiedzi prezentowane będą tylko w postaci zbiorczych statystyk.

Kwestionariusz ankiety przygotowany został w formie elektronicznej dostępnej po kliknięciu w poniższy link (lub po skopiowaniu linku do przeglądarki):

https://forms.gle/SLTQ9VhuCYWP7Tfs9

Ankietę dostępną w linku należy – po wypełnieniu – przesłać klikając przycisk „prześlij” znajdujący się na ostatniej stronie ankiety.  

Prosimy o odesłanie wypełnionej ankiety do dnia: 14 maja 2023 roku.

Z góry dziękujemy za wypełnienie ankiety!

 

Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi

na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

 

 

 

Informacja o warunkowej przydatności wody do spożycia

Mieszkańcy wsi Słupia, Modła, Zagórze, Gzów

Urząd Gminy w Słupi, w związku z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach z dnia 17 kwietnia 2023 r. skierowanym do konsumentów wody z wodociągu w Słupi informuje, że:

woda warunkowo nadaje się do spożycia po uprzednim przegotowaniu. 

Przegotowania wymaga też woda do przygotowywania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów i mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

Uwaga: Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

 

Wójt Gminy Słupia

/-/Mirosław Matulski

Projekt proponowanych zmian zapisów programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słupia w 2023 roku

drukuj (Projekt proponowanych zmian zapisów programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słupia w 2023 roku)

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku w sferze zadań publicznych zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

drukuj (Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku w sferze zadań publicznych zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie)

Informacja o warunkowej przydatności wody do spożycia

Mieszkańcy wsi Słupia, Modła, Zagórze, Gzów

Urząd Gminy w Słupi, w związku z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach z dnia 03 marca 2023 r. skierowanym do konsumentów wody z wodociągu w Słupi informuje, że:

woda warunkowo nadaje się do spożycia po uprzednim przegotowaniu. 

Przegotowania wymaga też woda do przygotowywania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów i mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

Uwaga: Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

 

Wójt Gminy Słupia

/-/Mirosław Matulski

Informacja dotycząca zakupu węgla w 2023 roku

Urząd Gminy w Słupi informuje, że jest nadal możliwy zakup węgla w preferencyjnej cenie 2000,00 zł/t w sortymencie ekogroszek lub orzech. Gmina Słupia na dzień dzisiejszy nie posiada w sprzedaży sortymentu typu kostka (gruby węgiel).

Osoby zainteresowane zakupem prosimy o dokonywanie wpłat w kasie Urzędu Gminy w Słupi lub przelewem (w przypadku płatności przelewem prosimy o kontakt z Urzędem Gminy w Słupi pod nr tel. 46 831-55-91).

 Wójt Gminy Słupia

/-/ Mirosław Matulski

Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z treścią projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słupia w 2023 roku

drukuj (Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z treścią projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słupia w 2023 roku)

UWAGA!!! Mieszkańcy wsi Słupia, Modła, Zagórze, Gzów - WODA NADAJE SIĘ DO SPOŻYCIA PO UPRZEDNIM PRZEGOTOWANIU

Słupia, dnia 27 stycznia 2023 roku

 

Mieszkańcy wsi Słupia, Modła, Zagórze, Gzów

Urząd Gminy w Słupi, w związku z komunikatem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach z dnia 24 stycznia 2023 r. skierowanym do konsumentów wody z wodociągu w Słupi informuje, że:

Woda warunkowo nadaje się do spożycia po uprzednim przegotowaniu. 

Przegotowania wymaga też woda do przygotowywania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów i mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

Uwaga: Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

 

Wójt Gminy Słupia

/-/Mirosław Matulski

 

 

Zarządzenie Nr 3/2023 Wójta Gminy Słupia z dnia 16 stycznia 2023 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany statutów Sołectw Bonarów, Gzów, Krosnowa, Marianów, Modła, Nowa Krosnowa, Podłęcze, Słupia, Winna Góra, Wólka-Nazdroje, Zagórze

drukuj (Zarządzenie Nr 3/2023 Wójta Gminy Słupia z dnia 16 stycznia 2023 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany statutów Sołectw Bonarów, Gzów, Krosnowa, Marianów, Modła, Nowa Krosnowa, Podłęcze, Słupia, Winna Góra, Wólka-Nazdroje, Zagórze)

Informacja o planowanych przerwach w dostawie wody

Szanowni Mieszkańcy,

Urząd Gminy w Słupi informuje o planowanych przerwach w dostawie wody w godzinach 9.00 – 14.00 dla wsi Bonarów, Krosnowa, Nowa Krosnowa, Marianów, Podłęcze, Winna Góra, Wólka-Nazdroje zgodnie z poniższym harmonogramem:

Styczeń – 19.01.2023

Luty – 16.02.2023

Marzec – 16.03.2023

Kwiecień – 20.04.2023

Maj – 18.05.2023

Czerwiec  - 22.06.2023

Lipiec – 20.07.2023

Sierpień – 17.08.2023

Wrzesień – 21.09.2023

Październik – 19.10.2023

Listopad – 16.11.2023

Grudzień – 21.12.2023

Planowane wyżej wyłączenia spowodowane są koniecznością przeprowadzania prac konserwacyjnych na stacji uzdatniania wody w Winnej Górze.

Za utrudnienia przepraszamy.

Informacja dotycząca zbiórki azbestu

Urząd Gminy w Słupi informuje, że trwają prace nad przygotowaniem wniosku o dofinansowanie odbioru i utylizacji azbestu. W związku z powyższym osoby posiadające zdeponowane odpady azbestowe oraz planujące jego zdjęcie do dnia 30 września 2023r. zobowiązane są powiadomić tutejszy urząd o ilości posiadanych odpadów azbestowych do dnia 31 stycznia 2023 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać w tutejszym urzędzie od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530 lub pod nr tel. (46) 831-55-91 wew. 12

Informacja w sprawie zbiórki odpadów rolniczych

Gmina Słupia planuje zorganizowanie zbiórki odpadów pochodzących z działalności rolniczej, tj. folii po kiszonkach, folii po sianokiszonkach, worków po nawozach, worków po nawozach typu big-bag, siatki do owijania balotów, sznurków rolniczych.

W związku z tym proszę rolników, którzy posiadają wymienione wyżej odpady o składanie wniosków do Urzędu Gminy w Słupi w terminie do 31 stycznia 2023 roku.

Druki wniosków dostępne są w Urzędzie Gminy w Słupi oraz na stronie internetowej www.slupia.com.pl.

Informacja dla Mieszkańców Gminy Słupia zainteresowanych wymianą źródeł ciepła

Wójt Gminy Słupia ogłasza dodatkowy nabór osób chętnych do skorzystania z dofinansowania w ramach projektu, realizowanego przez Gminę Słupia, pod nazwą „Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Słupia”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.4 Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, a jego celem jest wymiana niskosprawnych i nieekologicznych żródel ciepła w budynkach jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie Gminy Słupia.

Projekt zakłada wymianę źródeł ciepła na piece na pellet, gaz płynny lub pompę ciepła typu powietrze.

Maksymalna wielkość dofinansowania wymiany źródeł ciepła wynosi  17 500,00 zł. 

Beneficjentami mogą być osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym, położonej w granicach administracyjnych Gminy Słupia.

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie, bardzo serdecznie zapraszamy do Urzędu Gminy w Słupi – do pok. nr 5 - Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - do dnia 20 stycznia 2023 roku do godz. 12.00. 

Dodatkowy nabór jest ogłaszany z powodu rezygnacji wcześniej zgłoszonych tzw. beneficjentów projektu – mieszkańców naszej Gminy.

Zachęcamy zainteresowanych do kontaktu z pracownikami i jednocześnie prosimy o powiadomienie innych osób, które chciałyby dokonać zmiany swego źródła ciepła.

Liczba miejsc ograniczona!

Wnioski dostępne są w Urzędzie Gminy w Słupi, pokój Nr 5 lub na stronie internetowej pod adresem www.slupia.com.pl

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 46 831 55 91 wew. 14.

Druk deklaracji udziału w projekcie „Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Słupia”

UWAGA!!! Mieszkańcy wsi Słupia, Modła, Zagórze, Gzów - WODA NADAJE SIĘ DO SPOŻYCIA PO UPRZEDNIM PRZEGOTOWANIU

Słupia, dnia 23 grudnia 2022 roku

Mieszkańcy wsi Słupia, Modła, Zagórze, Gzów

Urząd Gminy w Słupi, w związku z komunikatem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach z dnia 23 grudnia 2022 r. skierowanym do konsumentów wody z wodociągu w Słupi informuje, że:

Woda warunkowo nadaje się do spożycia po uprzednim przegotowaniu. 

Przegotowania wymaga też woda do przygotowywania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów i mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

Uwaga: Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

   Wójt Gminy Słupia

               Mirosław Matulski

UWAGA!!! Mieszkańcy wsi Słupia, Modła, Zagórze, Gzów - WODA NIE NADAJE SIĘ DO SPOŻYCIA

 

Mieszkańcy wsi Słupia, Modła, Zagórze, Gzów

Urząd Gminy w Słupi informuje, iż w związku z komunikatem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach z dnia 14 grudnia 2022 r. skierowanym do konsumentów wody z wodociągu w Słupi informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu publicznego w Słupi zaopatrującego mieszkańców miejscowości: Słupia, Modła, Zagórze, Gzów stwierdzono ponadnormatywną wartość parametru bakteriologicznego, tj. liczba bakterii grupy coli.

 W związku z powyższym woda nie nadaje się do spożycia.

 Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W związku z powyższym woda do celów spożywczych będzie rozprowadzana do gospodarstw domowych. Za utrudnienia przepraszamy.

  

Wójt Gminy Słupia

 Mirosław Matulski

Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Szanowni Mieszkańcy Gminy Słupia

Informuję, iż zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.) gminy prowadzą w formie elektronicznej m. in. ewidencję:

1. zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania,

2. przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych.

W związku z powyższym proszę o wypełnienie druku oświadczenia o posiadanym zbiorniku bezodpływowym (szambo) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie do Urzędu Gminy w Słupi w terminie nieprzekraczalnym do dnia 30 listopada 2022r. Druk dostępny jest na naszej stronie internetowej www.slupia.com.pl lub w Urzędzie Gminy w Słupi.

Ponadto informuję, że Wójt jest obowiązany prowadzić kontrolę umów i dokumentów potwierdzających wywóz nieczystości, co najmniej raz na dwa lata.

Informacja o dystrybucji tabletek jodku potasu na terenie gminy Słupia

Przygotowanie planu dystrybucji tabletek jodku potasu na wypadek ewentualnego wystąpienia zagrożenia radiacyjnego jest standardową prewencyjną procedurą, związaną z zarządzaniem kryzysowym i ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom.

W obecnej chwili zagrożenie radiacyjne nie występuje, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki, która informuje, że rosyjskie działania militarne na Ukrainie oraz ataki na Zaporoską Elektrownię Jądrową nie stwarzają bezpośredniego zagrożenia dla mieszkańców Polski. Nie ma więc podstaw, żeby rozpoczynać wydawanie tabletek jodku potasu.

W przypadku wystąpienia zagrożenia radiacyjnego miejscami wydawania tabletek jodku potasu na terenie gminy Słupia będą:

- budynek Urzędu Gminy w Słupi – Słupia 136

- budynek Szkoły Podstawowej w Winnej Górze – Winna Góra 40

Sytuację radiacyjną na terenie Polski można sprawdzać na mapie aktualizowanej przez Państwową Agencję Atomistyki.

broszura informacyjna dotycząca profilaktyki jodowej