Urząd Gminy w Słupi

Informacje Powiatowego Lekarza Weterynarii

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Skierniewicach w sprawie afrykańskiego pomoru świń ASF

Informacja dotycząca występowania wysoce zjadliwej grypy ptaków

Informacja dotycząca znakowania alpak

Komunikat z dnia 28 listopada 2023 roku

Pismo w sprawie wyłączenia obszarów objętych ograniczeniami dotyczącymi występowania ASF

Komunikat z dnia 5 maja 2023 r.

Komunikat Łódzkiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie wiosennej akcji szczepienia lisów wolnożyjących

Uchylenie rozporządzenia Wojewody Łódzkiego w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego, w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)

Informacja dotycząca rozprzestrzeniania wirusa ptasiej grypy

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa ptasiej grypy na terenie powiatu skierniewickiego oraz Rozporządzeniem Wojewody Łódzkiego z dnia 16 lutego 2023 roku na terenie Gminy Słupia określono obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), zwany dalej obszarem zagrożonym, obejmujący wsie: Zagórze, Winna Góra, Wólka-Nazdroje, Słupia obszar od południa ograniczony drogą wojewódzką nr 705, Krosnowa - obszar zagrożony od południa ograniczony drogą powiatową nr 1320E.

Na obszarze zagrożonym, nakazuje się:

 1. utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub w innym zamkniętym miejscu w gospodarstwie;
 2. niezwłoczne usuwanie zwłok drobiu lub innych ptaków;
 3. niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;
 4. stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób;
 5. karmienie i pojenie zwierząt w zamknięciu.

Na obszarze zagrożonym, zakazuje się:

 1. wprowadzania i wyprowadzania z gospodarstwa gdzie jest utrzymywany drób, drobiu lub innych ptaków utrzymywanych w gospodarstwie, bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
 2. wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
 3. organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;
 4. przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, jaj wylęgowych oraz konsumpcyjnych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
 5. transportu mięsa drobiowego z zakładów zlokalizowanych na obszarze zagrożonym bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii.

Jednocześnie informuje się, iż zgodnie z Rozporządzeniem nr 1/2023 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Skierniewicach w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie całego powiatu skierniewickiego oraz Miasta Skierniewice obowiązują następujące nakazy oraz zakazy.

NAKAZ

 1. utrzymywania drobiu w zamknięciu,
 2. karmienia i pojenia drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie.

ZAKAZ

 1. utrzymywania kaczek i gęsi razem z innymi gatunkami drobiu;
 2. gromadzenia drobiu i innych ptaków żyjących w niewoli na targach, pokazach, wystawach, konkursach i imprezach kulturalnych;

Posiadacz drobiu ma obowiązek zgłosić utrzymywanie drobiu/ptaków (za wyjątkiem ptaków stale utrzymywanych w pomieszczeniach mieszkalnych) Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Skierniewicach.

Ponadto posiadacz drobiu niezwłocznie zawiadamia Inspekcję Weterynaryjną albo najbliższy podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej lub wójta, o wystąpieniu u drobiu następujących objawów klinicznych:

 1. zwiększonej śmiertelności;
 2. znaczącego spadku pobierania paszy i wody;
 3. objawów nerwowych takich jak: drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów;
 4. duszności;
 5. sinicy i wybroczyn;
 6. biegunki;
 7. nagłego spadku nieśności.

Kontakt do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Skierniewicach:

ul. Miedniewicka 25, 96-100 Skierniewice, tel. +48 46 833 32 68.

Wójt Gminy Słupia Mirosław Matulski

Rozporządzenie Wojewody Łódzkiego w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego, w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), sposobu oznakowania i wprowadzania zakazów oraz nakazów na tych obszarach

Uwaga!!! Wysoce zjadliwa grypa ptaków

Rozporządzenie nr 1/2023 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Skierniewicach w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wysoce zjadliwej grypy ptaków

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Skierniewicach informuje, że w dniu 17 lutego 2023r. zostało podpisane Rozporządzenie nr 1/2023 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Skierniewicach w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu skierniewickiego oraz Miasta Skierniewic.

Rozporządzenie powyższe wprowadza na obszarze powiatu skierniewickiego oraz miasta Skierniewic następujące nakazy oraz zakazy:

NAKAZ

 1. utrzymywania  drobiu w zamknięciu,
 2. karmienia i pojenia drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie.

ZAKAZ

 1. utrzymywania kaczek i gęsi razem z innymi gatunkami drobiu;
 2. gromadzenia drobiu i innych ptaków żyjących w niewoli na targach, pokazach, wystawach, konkursach i imprezach kulturalnych;

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania  do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie powiatu skierniewickiego i Skierniewic.

Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

 

Informacje dotyczące ptasiej grypy oraz zasad bioasekuracji

W związku rozprzestrzenianiem się wirusa ptasiej grypy na terytorium powiatu skierniewickiego jak i naszego kraju, Powiatowy Lekarz Weterynarii w  Skierniewicach przypomina poniżej informacje dotyczące ptasiej grypy, bioasekuracji stad drobiu oraz postępowania przy podejrzeniu wystąpienia grypy ptaków w gospodarstwie.

Grypa ptaków (AI - Avian influenza), d. pomór drobiu (FP - Fowl plaque), należy do chorób zwierząt listy OIE jako niezwykle zakaźna i zaraźliwa choroba wirusowa drobiu, która może powodować śmiertelność do 100%.

Chorobę wywołują niektóre szczepy podtypów H5 i H7 wirusa grypy typu A. (czynnik etiologiczny: wirus z rodziny Orthomyxoviridae, rodzaju Influenzavirus).

Zakażone ptaki wydalają wirus w dużych ilościach przede wszystkim z:

 • kałem
 • wydzieliną z oczu
 • wydzieliną z dróg oddechowych
 • wydychanym powietrzem.

Na zakażenie wirusami grypy ptaków podatne są prawie wszystkie gatunki ptaków zarówno domowych (drób), jak i dzikich wolno żyjących, jednak stopień wrażliwości poszczególnych gatunków jest zróżnicowany:

 • kury i indyki - duża wrażliwość na zakażenie, występowanie klinicznej postaci choroby;
 • kaczki i gęsi – duża wrażliwość na zakażenie wszystkimi szczepami wirusa AI, ale tylko niektóre bardzo zjadliwe wirusy wywołują kliniczną postać choroby. Drób wodny uważa się za potencjalny rezerwuar i źródło wirusa dla drobiu;
 • perliczki, przepiórki, bażanty i kuropatwy - wrażliwość podobna jak u kur i indyków;
 • strusie - u strusi występują objawy oddechowe i nerwowe, biegunka, osłabienie i upadki 20-30%. Emu jest mniej wrażliwe, nie występują objawy kliniczne ani upadki;
 • ptaki trzymane w klatkach, włączając papugowate i śpiewające - wirusy AI izolowane na całym świecie od dzikich i egzotycznych ptaków nie były dotąd stwierdzane u ptaków trzymanych w klatkach.

Wirus grypy ptaków może zachowywać aktywność w środowisku kurnika przez 5 tygodni, zatem istotne jest przy podejrzeniu lub stwierdzeniu choroby, zabezpieczenie pomieszczeń, sprzętu, nawozu oraz dokładne ich oczyszczenie i odkażenie. Wirusy grypy są wrażliwe na powszechnie stosowane środki dezynfekcyjne oraz detergenty. Niszczy go również obróbka termiczna (smażenie, gotowanie).

Zakażenie następuje głównie drogą oddechową i pokarmową. Najbardziej prawdopodobnym źródłem zakażenia drobiu domowego jest bezpośredni lub pośredni kontakt z wędrującymi ptakami dzikimi, zwykle ptactwem wodnym. Rozprzestrzenienie wirusa może następować również poprzez zanieczyszczoną paszę, wodę, nawóz, ściółkę, sprzęt i środki transportu. Bardzo ważną rolę w rozprzestrzenianiu wirusa grypy ptaków odgrywa człowiek, który poprzez zanieczyszczone ubranie, obuwie, sprzęt i produkty może przyczynić się do rozprzestrzeniania choroby.

Wystąpienie wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie gospodarstwa utrzymującego drób  (niezależnie czy jest to gospodarstwa komercyjne czy niekomercyjne) , skutkuje olbrzymimi stratami gospodarczymi związanymi z odszkodowaniami, kosztami  likwidacji, a także wstrzymaniem eksportu drobiu i produktów z drobiu.

Olbrzymim znaczeniem w szerzeniu się tej choroby  może być zakup ptaków od osób nielegalnie sprzedających zwierzęta np. na targowiskach.

Posiadacz drobiu zawiadamia organ Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższy podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej lub wójta, o wystąpieniu u drobiu następujących objawów klinicznych:

 1. Zwiększonej śmiertelności;
 2. Znaczącego spadku pobierania paszy i wody;
 3. Objawów nerwowych takich jak: drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł,  niezborność ruchów;
 4. Duszności;
 5. Sinicy i wybroczyn;
 6. Biegunki;
 7. Nagłego spadku nieśności.

Zgodnie z art.42 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U 2020 poz. 1421) zgłoszenie podejrzenia wystąpienia grypy ptaków w gospodarstwie jest obowiązkiem, którego niedopełnienie stanowi wykroczenie.

Po dokonaniu zgłoszenia - do czasu przybycia urzędowego lekarza weterynarii-posiadacz drobiu zobowiązany jest do:

 • izolacji i strzeżenia w gospodarstwie wszystkich przebywających tam ptaków;
 • wstrzymania się od wywożenia, wynoszenia i zbywania produktów z gospodarstwa, w szczególności mięsa, zwłok zwierzęcych, środków żywienia zwierząt, wody, ściółki, nawozów naturalnych;
 • uniemożliwienia osobom postronnym dostępu do pomieszczeń lub miejsc, w których znajdują się ptaki podejrzane o zakażenie lub chorobę.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Skierniewicach przypomina, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa za

 • kury, kaczki, gęsi, indyki, perlice, przepiórki, kuropatwy, bażanty, strusie zabite lub poddane ubojowi z  nakazu organów Inspekcji Weterynaryjne  oraz za pasze, sprzęt , który nie może zostać poddany  dezynfekcji przysługuje odszkodowanie ze środków budżetu państwa. Odszkodowanie to nie przysługuje m.in.przypadku braku spełnienia zasad bioasekuracji. Osobom, którym nie przysługuje odszkodowanie, a które przyczyniły się do szybkiej likwidacji choroby zakaźnej, wojewódzki lekarz weterynarii, na wniosek powiatowego lekarza weterynarii, może przyznać nagrodę ze środków budżetu państwa.

zasady bioasekuracji w stadach drobiu

Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Skierniewicach z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie Powiatu Skierniewickiego oraz Miasta Skierniewic

Komunikat o wystąpieniu ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu skierniewickiego

Informacja dotycząca ognisk występowania wysoce zjadliwej grypy ptaków

Informacja dotycząca występowania wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków w stadach drobiu

Komunikat Łódzkiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie jesiennej akcji szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie

Informacja Powiatowego lekarza Weterynarii w sprawie sytuacji epizootycznej związanej z występowaniem wścieklizny na terenie kraju

Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii dotyczące zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików

Komunikat z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków