Urząd Gminy w Słupi

Odpady

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Szanowni Mieszkańcy Gminy Słupia

Urząd Gminy w Słupi  informuje, że na terenie Gminy Słupia firma EKO-REGION Sp. z o. o. przeprowadzi bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych od wszystkich właścicieli nieruchomości.

Odpady będą zbierane od godziny 6.00 w trakcie przejazdu samochodu przez każdą miejscowość danego sołectwa według następującego harmonogramu:

14.07.2023 r. – Winna Góra, Wólka-Nazdroje

21.07.2023 r. – Bonarów, Podłęcze, Marianów

25.07.2023 r. – Krosnowa, Nowa Krosnowa

28.07.2023 r. – Zagórze

31.07.2023 r. – Słupia, Słupia Borki, Słupia Gaj, Słupia Folwark

02.08.2023 r. – Gzów, Modła

Osoby posiadające zbędne odpady wielkogabarytowe winny wystawić je przed posesję przy drodze dojazdowej w terminie podanym w w/w harmonogramie.

Rodzaje odpadów, które będą odbierane w ilościach wskazujących na pochodzenie z gospodarstwa domowego z konkretnej nieruchomości:

  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • odpady wielkogabarytowe  (zużyte meble, elementy stolarki np. drzwi, okna z szybami),
  • zużyte opony od samochodów osobowych (do 4 szt.).

Prosimy o wyraźne oznaczenie odpadów do zabrania, poprzez wystawienie na drodze dojazdowej do drogi głównej.

Informujemy, iż w ramach zbiórki odbierane będą wyłącznie odpady wielkogabarytowe, które  rodzajem lub wielkością nie mogą być odebrane w inny sposób.  Drobne odpady komunalne, które ze względu na rodzaj lub ilość nie mieszczą się  w pojemnikach do selektywnej zbiórki można oddawać bezpłatnie, przez cały rok osobiście w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdującym się przy instalacji w Julkowie.        

Nie będą zabierane:

gruz, kamienie, odzież, obuwie, lekarstwa, szkło luzem, materiały budowlane np. cegła, izolacyjne (styropian, wełna mineralna, papa), opakowania po farbach, olejach itp., odpady pochodzące z warsztatów rzemieślniczych, punktów usługowych, gospodarstw rolnych, odpady zawierające azbest (np. eternit) i inne niebezpieczne nie wymienione (np. papa), obudowy po sprzęcie AGD, RTV, komputerach itp., folia po kiszonkach, posegregowane drobne odpady komunalne  zgromadzone w workach, które można oddać w PSZOK.

Osoby zainteresowane mogą uzyskać szczegółowe informacje w Urzędzie Gminy w Słupi (tel. 46 831-55-91 wew. 12) lub w firmie EKO-REGION Sp. z o. o. pod numerem telefonu 46 833-33-34.

  Wójt Gminy Słupia 

 /-/Mirosław Matulski

 

 

Informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi w 2022 roku

1.   Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Słupia

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.) informuje się, że podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Słupia jest:

EKO-REGION Sp. z o. o., ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów.

 

2.   Informacja o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Słupia zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.) informuje się, że miejscem zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Słupia zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest:

Instalacja Komunalna EKO-REGION Sp. z o. o. Zakład w Julkowie, Julków, 96-116 Dębowa Góra.

 

3.   Informacja o osiągniętym przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w danym roku kalendarzowym, wymaganym poziomie przygotowania do ponownego użycia i recyklingu, poziomie składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych, zwanym dalej "poziomem składowania", oraz poziomie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.) informuje się, że:

- osiągnięty przez Gminę Słupia poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu w 2022 roku wyniósł 48,94%;

- poziom składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych w 2022 roku wyniósł 12,42%;

- poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2022 roku wyniósł 0%.

 

4.   Informacja o punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.) informuje się, że:

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów prowadzony jest przez firmę EKO-REGION Sp. z o. o., ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów.

PSZOK został zorganizowany w Zakładzie w Julkowie, Julków, 96-116 Dębowa Góra i przyjmuje odpady w każdy dzień roboczy w godz. 8.00 – 18.00.

Do PSZOK mieszkańcy mogą oddawać następujące odpady:

1)   papier;

2)   metal;

3)   tworzywa sztuczne;

4)   opakowania wielomateriałowe;

5)   szkło;

6)   odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone;

7)   przeterminowane leki;

8)   chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe);

9)   zużyte baterie i akumulatory;

10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

11) odpady wielkogabarytowe, w tym meble;

12) zużyte opony;

13) odpady budowlano-rozbiórkowe;

14) popiół z palenisk domowych.

 

5.   Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o  utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.) informuje się, iż podmiotem odbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych z terenu gminy Słupia jest:

EKO-REGION Sp. z o. o., ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych położonych na terenie Gminy Słupia przyjmowany jest w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w:

EKO-REGION Sp. z o. o. Zakład w Julkowie, Julków, 96-116 Dębowa Góra.

 

6.   Informacja o punktach zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon,
powstających w gospodarstwach rolnych

 

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.) informuje się, że:

- punkt zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach
rolnych położonych na terenie Gminy Słupia zlokalizowany jest w:

EKO-REGION Sp. z o. o. Zakład w Julkowie, Julków, 96-116 Dębowa Góra.

 Wójt Gminy Słupia

                                                                                      /-/ Mirosław Matulski

drukuj (Informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi w 2022 roku)

Od kwietnia do października zmieszane odpady i bioodpady będą zbierane dwa razy w miesiącu

Urząd Gminy w Słupi przypomina, ze zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów na 2023 rok zmieszane odpady komunalne oraz bioodpady w miesiącach od kwietnia do października odbierane będą dwa razy w miesiącu.
Dla miejscowości Gzów, Modła, Słupia, Zagórze będzie to dodatkowy odbiór w każda pierwsza środę miesiąca.
Dla miejscowości Bonarów, Krosnowa, Marianów, Nowa Krosnowa, Podleczę, Winna Góra, Wólka-Nazdroje będzie to dodatkowy odbiór w każdy pierwszy piątek miesiąca.
UWAGA!!! Bioodpady odbierane będą jedynie z tych nieruchomości, gdzie nie zadeklarowano ich kompostowania.

drukuj całą stronę