Urząd Gminy w Słupi

Segregacja odpadów

Segregacja odpadów

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na właścicieli nieruchomości obowiązek zbierania odpadów w sposób selektywny.

Segregowane odpady komunalne będą odbierane z pojemników oznaczonych według następującej kolorystyki:

  • żółty oznaczony napisem „Metale i tworzywa sztuczne” – z przeznaczeniem na metal, tworzywa sztuczne oraz opakowania wielomateriałowe,
  • zielony oznaczony napisem „Szkło” – z przeznaczeniem na odpady ze szkła,
  • brązowy oznaczony napisem „Bio” – z przeznaczeniem na bioodpady (dotyczy osób, które nie będą kompostowały bioodpadów w przydomowych kompostownikach),
  • niebieskie worki lub pojemniki oznaczone napisem „Papier” przeznaczone do zbiórki papieru i makulatury; właściciele nieruchomości będą otrzymywać worki po każdym odbiorze tych odpadów przez firmę.

Dopuszcza się możliwość gromadzenia popiołu z palenisk domowych powstających na terenie nieruchomości w pojemniku z niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami komunalnymi.

Zasady segregacji odpadów

ulotka zawierająca opis zasad segregacji odpadów