Urząd Gminy w Słupi

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zmiana stawki opłaty od 1 marca 2024

Wójt Gminy Słupia informuje, że od 1 marca 2024 roku obniżone będą stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

W dniu 1 lutego 2024 Rada Gminy Słupi podjęła Uchwałę Nr LII/310/2024 zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2024 r. poz. 1659)

Nowa stawka opłaty wyniesie:

 • 30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych) miesięcznie za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
 • 60,00 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych) miesięcznie za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Jednocześnie informuje się, iż Rada Gminy Słupia ustaliła częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 20 % miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wówczas opłata wyniesie 24,00 zł miesięcznie za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość).

W związku z uchwaleniem nowej stawki opłaty właściciele nieruchomości nie muszą składać nowej deklaracji, natomiast otrzymają zawiadomienia o wysokości aktualnej opłaty.

Dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny pozostają bez zmian i wynoszą:

 1. worek o pojemności 120 l – 24,00 zł
 2. pojemnik o pojemności 120 l – 24,00 zł
 3. pojemnik o pojemności 240 l – 48,00 zł
 4. pojemnik o pojemności 1100 l – 196,00 zł

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne za pojemnik o określonej pojemności, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny:

 1. worek o pojemności 120 l – 48,00 zł
 2. pojemnik o pojemności 120 l – 48,00 zł
 3. pojemnik o pojemności 240 l – 96,00 zł
 4. pojemnik o pojemności 1100 l – 392,00 zł

Terminy i sposób wnoszenia opłaty

Terminy i sposób wnoszenia opłaty nie uległy zmianie w stosunku do roku ubiegłego. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić w systemie miesięcznym do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, czyli:

 • do 15 lutego 2024 r. – za styczeń,
 • do 15 marca 2024 r. – za luty,
 • do 15 kwietnia 2024 r. – za marzec,
 • do 15 maja 2024 r. – za kwiecień,
 • do 15 czerwca 2024 r. – za maj,
 • do 15 lipca 2024 r. – za czerwiec,
 • do 15 sierpnia 2024 r. – za lipiec,
 • do 15 września 2024 r. – za sierpień,
 • do 15 października 2024 r. – za wrzesień,
 • do 15 listopada 2024 r. – za październik,
 • do 15 grudnia 2024 r. – za listopad,
 • do 15 stycznia 2025 r. – za grudzień.

Wpłat należy dokonywać na indywidualne numery rachunków bankowych. Opłatę można również uiszczać w kasie Urzędu Gminy w Słupi (bez dodatkowych opłat), w placówkach pocztowych, w placówkach banków lub za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej.

Wpłat należy dokonywać terminowo. Osobom, u których powstaną zaległości z tego tytułu będą doliczane odsetki, a kwota zaległości wraz z odsetkami będzie ściągana na mocy postępowania egzekucyjnego.

drukuj całą stronę