Urząd Gminy w Słupi

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zmiana stawki opłaty

Urząd Gminy w Słupi informuje, że od 1 lutego 2023 roku stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą wynosiły:

 1. Dla nieruchomości zamieszkałych:

- 32,00 zł (słownie: trzydzieści dwa złote) miesięcznie za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny;

- 64,00 zł  (słownie: sześćdziesiąt cztery złote) miesięcznie za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Jednocześnie informuje się, iż Rada Gminy Słupia ustaliła częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującym bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 18,75 %  miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wówczas opłata wyniesie 26,00 zł miesięcznie za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość).

W związku z uchwaleniem nowej stawki opłaty właściciele nieruchomości nie mają obowiązku składania nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

2. Nieruchomości niezamieszkałe:

Dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynoszą:

1) worek o pojemności 120 l – 24,00 zł

2) pojemnik o pojemności 120 l – 24,00 zł

3) pojemnik o pojemności 240 l – 48,00 zł

4) pojemnik o pojemności 1100 l – 196,00 zł

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne za pojemnik o określonej pojemności, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny:

1) worek o pojemności 120 l – 48,00 zł

2) pojemnik o pojemności 120 l – 48,00 zł

3) pojemnik o pojemności 240 l – 96,00 zł

4) pojemnik o pojemności 1100 l – 392,00 zł

 

 

Terminy i sposób wnoszenia opłaty

Terminy i sposób wnoszenia opłaty nie uległy zmianie w stosunku do roku ubiegłego. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić w systemie miesięcznym do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, czyli:

do 15 lutego 2023 r. – za styczeń,

do 15 marca 2023 r. – za luty,

do 15 kwietnia 2023 r. – za marzec,

do 15 maja 2023 r. – za kwiecień,

do 15 czerwca 2023 r. – za maj,

do 15 lipca 2023 r. – za czerwiec,

do 15 sierpnia 2023 r. – za lipiec,

do 15 września 2023 r. – za sierpień,

do 15 października 2023 r. – za wrzesień,

do 15 listopada 2023 r. – za październik,

do 15 grudnia 2023 r. – za listopad,

do 15 stycznia 2024 r. – za grudzień.

 

Wpłat należy dokonywać na indywidualne numery rachunków bankowych. Opłatę można również uiszczać w kasie Urzędu Gminy w Słupi (bez dodatkowych opłat), w placówkach pocztowych, w placówkach banków lub za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej.

Wpłat należy dokonywać terminowo. Osobom, u których powstaną zaległości z tego tytułu będą doliczane odsetki, a kwota zaległości wraz z odsetkami będzie ściągana na mocy postępowania egzekucyjnego.

drukuj całą stronę