Urząd Gminy w Słupi

Dotacje

Powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości

Z lewej strony logotyp Funduszu Sprawiedliwości, z prawej strony logotyp Ministerstwa Sprawiedliwości

W wyniku I naboru wniosków na powierzenie relizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 2023r. Gmina Słupia otrzymała dotację w wysokości 20 000,00 zł na „Zakup wyposażenia dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Słupia.

W ramach zadania gmina Słupia zakupiła 6 ekspresów do kawy dla sześciu kół gospodyń wiejskich działających na terenie gminy.

Ekspresy przekazane zostały paniom z KGW podczas wydarzenia informacyjnego adresowanego do społeczności lokalnej, ukierunkowanego na przeciwdziałanie przyczynom przestepczości ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania zjawiskom: przemocy domowej, przestepstw na szkodę małoletnich, cyberprzestepczości, oszustw i lichwy oraz promowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Wydarzenie to miało miejsce podczas dożynek gminno - parafialnych w dniu 10 września br. Zakupione wyposażenie będzie wykorzystywane do organizacji warsztatów edukacyjnych i akcji informacyjnych z zakresu przeciwdziałania przyczynom przestępczości, skierowanych do mieszkańców naszej gminy.

 

Z lewej strony logotyp Funduszu Sprawiedliwości, z prawej strony logotyp Ministerstwa Sprawiedliwości

Wójt Gminy Słupia informuje, iż w dniu 21 kwietnia 2023 roku została podpisana umowa pomiędzy Gminą Słupia a Ministrem Sprawiedliwości na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 r. Kwota dotacji celowej – 20 000,00 PLN. W ramach umowy zostanie wydarzenie informacyjne adresowane do społeczności lokalnej, ukierunkowane na przeciwdziałanie przyczynom przestępczości, ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałanie zjawiskom: przemocy domowej, przestępstw na szkodę małoletnich, cyberprzestępczości, oszustw i lichwy oraz promowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Na wydarzenie zostaną zaproszeni przedstawiciele administracji publicznej (samorządowej, rządowej) oraz przedstawiciele służb mundurowych np. Policji, OSP.

Ponadto  zostaną zakupione ekspresy do kawy dla kół gospodyń wiejskich z terenu Gminy Słupia tj:

1)   KGW Gzów

2)   KGW Krosnowa

3)   KGW Modła

4)   KGW Słupia

5)   KGW Winna Góra

6)   KGW Zagórze

 

 

drukuj (Powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości)

Przebudowa pomieszczenia w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w miejscowości Słupia

logotypy związane z projektem

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn: „Przebudowa pomieszczenia w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w miejscowości Słupia” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Całkowity koszt realizacji operacji: 439 110,00 zł, w tym ze środków EFRROW 59 717,00 zł.

drukuj (Przebudowa pomieszczenia w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w miejscowości Słupia)

Ochrona powietrza poprzez montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Słupia

baner zawierający logotypy

Gmina Słupia rozpoczęła realizację projektu pn. „Ochrona powietrza poprzez montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Słupia”.

Projekt przewiduje zaprojektowanie i budowę 178 sztuk instalacji paneli fotowoltaicznych oraz 27 kotłów na pellet w prywatnych budynkach mieszkalnych, na terenie Gminy Słupia. Nowe źródła energii będą produkować niezbędną ilość energii na potrzeby własne, wykorzystując maksymalnie energię odnawialną. W projekcie wykorzystuje się i promuje najbardziej wydajne i proekologiczne technologie, urządzenia i instalacje energetyczne.

Celem głównym projektu jest ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko oraz poprawa efektywności energetycznej poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach prywatnych na terenie Gminy Słupia. Bezpośrednim rezultatem realizacji projektu będzie poprawa stanu powietrza atmosferycznego poprzez ograniczenie emisji CO2, pyłów PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu. Zmniejszeniu ulegnie wykorzystanie konwencjonalnych paliw kopalnianych. Realizacja projektu przyczyni się do obniżenia kosztów zużycia energii w wyniku produkcji energii z OZE w gospodarstwach domowych i tym samym do redukcji zużycia paliw konwencjonalnych oraz do zwiększenia udziału OZE w bilansie paliwowo-energetycznym województwa łódzkiego. 

Beneficjentem projektu jest gmina Słupia, końcowymi Beneficjentami projektu będą mieszkańcy gminy Słupia, którzy będą korzystać bezpośrednio z zainstalowanych urządzeń. 

Całkowita wartość projektu wynosi 3 937 773,50 zł, w tym kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej 3 076 532,50 zł.

Planowany termin zakończenia Projektu do 30.06.2022 r.

drukuj (Ochrona powietrza poprzez montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Słupia)

Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę"

Sołectwo na plus

baner promujący realizację zadania w ramach programu Sołectwo na plus

Wójt Gminy Słupia – Pan Mirosław Matulski informuje, iż w dniu 21 lipca 2022 roku zawarł umowy z Województwem Łódzkim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie małych projektów w sołectwach  dot. następujących projektów:

 

1)     „Remont podłogi w budynku świetlicy wiejskiej w Słupi”

Wartość całkowita projektu wynosi 12 000,00 PLN, w tym wartość dofinansowania 12 000,00 PLN (co stanowi 100,00 % całkowitych kosztów projektu).

Termin realizacji od dnia 01 lipca 2022 roku do dnia 15 listopada 2022 roku.

Celem realizacji projektu jest poprawa warunków aktywnego spędzania czasu wolnego, co przyczyni się do poprawy zdrowia mieszkańców.

W ramach projektu zostanie wyremontowana podłoga na pow. ok. 190 m2 w świetlicy wiejskiej w Słupi. Przedmiotowy projekt poprawi estetykę miejsca i stworzy przyjemniejsze miejsce spotkań. Operacja przyczyni się do integracji mieszkańców sołectwa oraz wzmocni więzi międzypokoleniowe. Trwałe relacje społeczne umożliwią aktywną współpracę mieszkańców, a także ich aktywizację związaną z rozwojem danej społeczności lokalnej.

 

2)     „Grill murowany przy altanie”

Wartość całkowita projektu wynosi 15 500,00 PLN, w tym wartość dofinansowania 12 000,00 PLN (co stanowi 77,42 % całkowitych kosztów projektu).

Termin realizacji od dnia 01 lipca 2022 roku do dnia 30 listopada 2022 roku.

W ramach projektu zostanie wybudowany grill przy altanie umieszczonej na terenie gminy Słupia – przy budynku użytkowanym przez Koło Gospodyń Wiejskich oraz Ochotniczą Straż Pożarną w Zagórzu. Plan uwzględnia budowę grilla z rusztem, piecem oraz blatem użytkowym przy zastosowaniu ognioodpornego materiału budowlanego – cegły wypalanej.  Celem tego projektu jest podniesienie atrakcyjności wiejskiego terenu oraz usprawnienie pracy KGW przy organizacji imprez plenerowych, które dla mieszkańców pełnią funkcje rekreacyjne, integracyjne i kulturowe. Ponadto grill będzie stanowił dopełnienie zagospodarowania obszaru wspólnie użytkowanego przez mieszkańców wsi.

 

drukuj (Sołectwo na plus)