Urząd Gminy w Słupi

Dotacje

Infrastruktura sołecka na plus

Tablica informująca o projekcie Infrastruktura sołecka na plus

Wójt Gminy Słupia – Pan Mirosław Matulski informuje, iż w dniu 20 lipca 2023 roku zawarł umowę z Województwem Łódzkim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie rozwoju infrastruktury w sołectwach „Infrastruktura sołecka na plus” dotyczącą projektu: 

 „Budowa altany rekreacyjnej formą stworzenia warunków do integracji społeczności lokalnej w sołectwie Słupia Pokora”

Wartość całkowita projektu wynosi 100 000,00 PLN, w tym wartość dofinansowania 100 000,00 PLN (co stanowi 100,00 % całkowitych kosztów projektu).

Termin realizacji od dnia 01 lipca 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

Celem realizacji projektu jest stworzenie ogólnodostępnego obiektu publicznego i  udostępnienie infrastruktury  pełniącej funkcje kulturalno-rekreacyjne mieszkańcom Gminy Słupia.

W ramach projektu zostanie wybudowana altana rekreacyjna wraz z wyposażeniem oraz grill betonowy. Ponadto wykonane będzie utwardzenie terenu oraz ciąg pieszy z kostki betonowej w celu dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na terenie objętym zadaniem zamontowane będą trzy lampy LED zasilane z ogniw fotowoltaicznych. Ponadto zostaną wykonane nasadzenia krzewów.

Realizacja operacji będzie sprzyjać integracji społeczności lokalnej, jak również podniesie potencjał wykorzystania kapitału ludzkiego. Ponadto wykonane prace umożliwią zagospodarowanie terenu wspólnie użytkowanego przez mieszkańców.

drukuj (Infrastruktura sołecka na plus)

Sołectwo na plus