Urząd Gminy w Słupi

Planowanie przestrzenne

Postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej”

drukuj (Postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej”)

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupia, obejmującego fragment wsi Gzów i Słupia oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymienionego planu

drukuj (Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupia, obejmującego fragment wsi Gzów i Słupia oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymienionego planu)

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupia

„Budowa farmy fotowoltaicznej PV Słupia o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”

Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego i możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz żądanych zgłoszeń przed wydaniem decyzji ustalającej warunki zabudowy dla ww. inwestycji.