Urząd Gminy w Słupi

Zwrot podatku akcyzowego

INFORMACJA  dot. zwrotu podatku akcyzowego od zakupionego oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w 2023 r.

Każdy rolnik, który chce odzyskać część kwoty wydanej na olej napędowy używany do produkcji rolnej winien złożyć wniosek do Wójta Gminy Słupia w terminie od 1 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r. wraz z fakturami VAT (lub ich  kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia  2022 r. do 31 stycznia 2023 r.

Producenci rolni mogą ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego i wykorzystanego do upraw oraz do chowu lub hodowli bydła w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2023 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2023 r. wynosi:

110,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz

40,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła, do wniosku o zwrot podatku należy dołączyć:

dokument wydany przez kierownika biura powiatowego ARiMR zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe

Pieniądze wypłacane będą w terminie do 30 kwietnia 2023 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku lub w kasie Urzędu Gminy w Słupi.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2022 r. ( Dz. U. 2022 r. poz. 2832 ) w 2023 r. stawkę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej ustalono w wysokości 1,20 zł na 1 litr oleju napędowego.