Urząd Gminy w Słupi

Planowanie przestrzenne

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupia

„Budowa farmy fotowoltaicznej PV Słupia o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”

Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego i możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz żądanych zgłoszeń przed wydaniem decyzji ustalającej warunki zabudowy dla ww. inwestycji.