Urząd Gminy w Słupi

Aktualności

Numery PESEL dla obywateli Ukrainy

16 marca 2022 roku rozpoczęła się rejestracja pobytu i nadawanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy.

Z kompletem niezbędnych dokumentów należy się zgłosić do pokoju 6 na I piętrze Urzędu Gminy w Słupi

Urząd Gminy w Słupi jest czynny od poniedziałku do piątku między godz. 7.30 a 15.30

Rejestracja pobytu i nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy odbywa się na ich wniosek, na podstawie Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Numer PESEL pozwala na znalezienie zatrudnienia, podjęcie nauki, otrzymanie świadczeń z zakresu pomocy społecznej czy korzystanie z opieki zdrowotnej w Polsce.

Kto może złożyć wniosek?

Obywatele Ukrainy, którzy:

  • wjechali na terytorium RP bezpośrednio z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa 24 lutego br. lub później;
  • posiadają Kartę Polaka i wraz z najbliższą rodziną przybyli do Polski z powodu działań wojennych na Ukrainie;
  • nie posiadają obywatelstwa ukraińskiego, ale są małżonkami obywatela Ukrainy – o ile przybyli bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku działaniami wojennymi;
  • deklarują zamiar pozostania w Polsce.

Wniosek o rejestrację pobytu należy złożyć nie później niż 60 dni od dnia wjazdu na terytorium RP. Pobyt uznaje się za legalny przez 18 miesięcy od 24 lutego 2022 r. (niezależnie od daty złożenia wniosku oraz daty przekroczenia granicy z Polską). Na podstawie wniosku o rejestrację pobytu (wypełnionego przez wnioskodawcę albo urzędnika) obywatelowi Ukrainy nadaje się numer PESEL.

Uwaga! Ukraińcy, którzy uciekają przed wojną, ale nie wjechali na terytorium Polski bezpośrednio, lecz przez inne państwo, na przykład Słowację, Węgry, Rumunię czy Mołdawię, otrzymują numer PESEL na podstawie standardowej procedury dla cudzoziemców i nie są objęci specustawą o uchodźcach.

Na stronie http://bip.ugslupia.nv.pl/  można pobrać specjalny wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie (zakładka: druki do pobrania/ewidencja ludności i dowody osobiste. Należy go wypełnić w alfabecie łacińskim i złożyć osobiście. Podczas składania wniosku od wszystkich osób, które ukończyły 12 lat, będą pobierane odciski palców. Dzieci poniżej 12 lat nie muszą być obecne podczas składania wniosku, chyba że nie posiadają żadnych dokumentów tożsamości.

Załączniki do wniosku (niezbędne, by potwierdzić tożsamość wnioskodawcy i wprowadzić dane do rejestru PESEL):

  • 1 fotografia w formie papierowej, biometryczna zgodna z art. 29 ustawy 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych – jest możliwość zrobienia prawidłowej fotografii w holu urzędu na parterze;
  • dokument podróży, Karta Polaka lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający ustalenie tożsamości;
  • dokument potwierdzający urodzenie – w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia.

Uwaga! Załączników do wniosku nie trzeba tłumaczyć na język polski. Potwierdzenie tożsamości może nastąpić na podstawie dokumentu unieważnionego, jeżeli umożliwia ustalenie tożsamości osoby. W przypadku braku takich dokumentów potwierdzenie tożsamości następuje na podstawie oświadczenia wnioskodawcy pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Wstecz