Urząd Gminy w Słupi

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zmiana stawki opłaty

Urząd Gminy w Słupi informuje, że od 1 lutego 2022 roku obowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od dnia 1 lutego 2022 roku dla nieruchomości zamieszkałych wynoszą:

 • 26,50 zł (słownie: dwadzieścia sześć złotych pięćdziesiąt groszy) miesięcznie za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
 • 53,00 zł  (słownie: pięćdziesiąt trzy złote) miesięcznie za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Jednocześnie informuje się, iż Rada Gminy Słupia ustaliła częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującym bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 15,1 %  miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wówczas opłata wyniesie 22,50 zł miesięcznie za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość).

W związku z uchwaleniem nowej stawki opłaty właściciele nieruchomości nie mają obowiązku składania nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nieruchomości niezamieszkałe

Dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynoszą:

 1. worek o pojemności 120 l – 20,00 zł
 2. pojemnik o pojemności 120 l – 20,00 zł
 3. pojemnik o pojemności 240 l – 40,00 zł
 4. pojemnik o pojemności 1100 l – 183,30 zł

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne za pojemnik o określonej pojemności, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny:

 1. worek o pojemności 120 l – 40,00 zł,
 2. pojemnik o pojemności 120 l – 40,00 zł,
 3. pojemnik o pojemności 240 l – 80,00 zł,
 4. pojemnik o pojemności 1100 l – 366,60 zł.

Terminy i sposób wnoszenia opłaty

Terminy i sposób wnoszenia opłaty nie uległy zmianie w stosunku do roku ubiegłego. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić w systemie miesięcznym do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, czyli:

 • do 15 lutego 2022 r. – za styczeń,
 • do 15 marca 2022 r. – za luty,
 • do 15 kwietnia 2022 r. – za marzec,
 • do 15 maja 2022 r. – za kwiecień,
 • do 15 czerwca 2022 r. – za maj,
 • do 15 lipca 2022 r. – za czerwiec,
 • do 15 sierpnia 2022 r. – za lipiec,
 • do 15 września 2022 r. – za sierpień,
 • do 15 października 2022 r. – za wrzesień,
 • do 15 listopada 2022 r. – za październik,
 • do 15 grudnia 2022 r. – za listopad,
 • do 15 stycznia 2023 r. – za grudzień.

Wpłat należy dokonywać na indywidualne numery rachunków bankowych. Opłatę można również uiszczać dokonać w kasie Urzędu Gminy w Słupi (bez dodatkowych opłat), w placówkach pocztowych, w placówkach banków lub za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej.

Wpłat należy dokonywać terminowo. Osobom, u których powstaną zaległości z tego tytułu będą doliczane odsetki, a kwota zaległości wraz z odsetkami będzie ściągana na mocy postępowania egzekucyjnego.

drukuj całą stronę