Urząd Gminy w Słupi

Gmina

Gmina Słupia to gmina wiejska, położona jest w części środkowo-wschodniej województwa łódzkiego, w powiecie skierniewickim.

Gmina położona jest w południowo-zachodniej części powiatu skierniewickiego, sąsiaduje z gminami:

  • od północy i północnego zachodu z gminą Lipce Reymontowskie,
  • od północnego wschodu z gminą Godzianów,
  • od południowego wschodu z gminą Głuchów,
  • od południa z gminą Jeżów,
  • od południowego zachodu z gminą Rogów,

Przez gminę przebiega droga wojewódzka Nr 705 relacji Jeżów – Skierniewice, która w Jeżowie nawiązuje do drogi krajowej nr 72 relacji Rawa Mazowiecka (droga S8) – Łódź; praktycznie nie pełni funkcji obsługi zabudowy poza fragmentem wsi gminnej Słupia. Oprócz funkcji ruchu tranzytowego przez obszar gminy, pełni funkcje powiązań lokalnych, ponieważ nawiązują do niej drogi powiatowe i gminne. W bliskim sąsiedztwie Gminy Słupia znajduje się także droga wojewódzka nr 704. Podstawową sieć dróg w gminie tworzą drogi powiatowe, gminne oraz drogi dojazdowe.

Przez Gminę Słupia przebiega szlak kolejowy Warszawa – Łódź: linia kolejowa PKP relacji Łódź – Warszawa, ze stacją w Krosnowie, umożliwiająca dalsze powiązania bądź bezpośrednie, bądź przez Warszawę lub Łódź w skali całego kraju.

Skierniewice i Łódź są najbliższymi ośrodkami węzła komunikacji pasażerskiej. Łódź jest najbliższym ośrodkiem umożliwiającym powiązania lotnicze w skali kraju i w połączeniach międzynarodowych.

Gmina Słupia położona jest w odległości 20 km od miasta powiatowego – Skierniewice, 40 km od miasta wojewódzkiego – Łódź i 90 km od Warszawy, tworzy to dogodne warunki komunikacji mieszkańców.

Gmina Słupia jest gminą typowo wiejską, zajmuje powierzchnię 4109 ha. i jednocześnie stanowi najmniejszy udział w powierzchni powiatu skierniewickiego - 5,45%.

Na sieć osadniczą gminy składa się zabudowa wsi: Słupia, Gzów, Bonarów, Krosnowa, Nowa Krosnowa, Podłęcze, Modła, Winna Góra, Wólka-Nazdroje, Zagórze, stanowiących jednocześnie obręby geodezyjne oraz tzw. wsi samoistnych i przysiółków: Słupia Folwark, Słupia Pokora, Marianów, Słupia Gaj, Borki, Zimna Woda.

Łącznie gmina Słupia podzielona jest na 14 sołectw, które obejmują 11 miejscowości podstawowych.

Na terenie Gminy Słupia przeważającą część obszaru zajmują użytki rolne, które stanowią łącznie 92% ogólnej powierzchni.

Najbardziej zaludnionym sołectwem jest wieś gminna Słupia, na koniec 2020 roku zamieszkiwało ją 673 osoby. Dla porównania – najmniej zaludniona to miejscowość Marianów  – 53 osoby.

Liczba ludności w gminie na przestrzeni okresu 2010-2020 ulega wahaniom, w 2020 roku, z tendencją malejącą. Przyrost naturalny przyjmował wartości zróżnicowane, w większości jednak dodatnie, w 2020 roku przyjął ujemną. Odnotowuje się ujemne saldo migracji wewnętrznych. Społeczeństwo w gminie zaliczane jest do określanego mianem „starzejącego się”, wpływa na to niekorzystna sytuacja demograficzna według ekonomicznych grup wieku: spadek liczby osób w wieku przedprodukcyjnym, przy jednoczesnym wzroście liczby osób w wieku poprodukcyjnym.