Urząd Gminy w Słupi

Obowiązek informacyjny/RODO

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE GMINY W SŁUPI

Zgodnie  z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Nr L 119/1) i ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Słupi jest Wójt Gminy Słupia (Słupia 136, 96-128 Słupia).

W większości przypadków Państwa dane osobowe przetwarzamy w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym  lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Dane przetwarzamy również w związku z koniecznością spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych tj. np. wystawianie i przechowywanie dokumentów księgowych, oraz gdy jest to niezbędne do wykonywania umów, których Państwo są stroną. 

Dane osobowe przetwarzamy przez okres wynikający z przepisów dotyczących instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazów akt i działania archiwów zakładowych.

Państwa dane możemy przekazać innym organom publicznym i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczania przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody prawo do cofnięcia zgody. W celu realizacji powyższych praw mogą Państwo złożyć do nas wniosek.

Ponadto mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy wyżej cytowanego Rozporządzenia.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy w Słupi : Pan Mateusz Szenbek tel. 513 850 227 e-mail: iod@bodo24.pl

 

 

Informator RODO