System powiadomień o terminach płatności i zaległościach podatkowych

Wójt Gminy Słupia, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, uprzejmie informuje, że planowane jest wprowadzenie SMS-owego oraz e-mail-owego systemu informowania podatników o terminie płatności (zapłaty) oraz o zaistniałych zaległościach w zobowiązaniach takich jak: podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, łączne zobowiązanie pieniężne, podatek od środków transportowych, czynsz, zapłata za zużytą wodę i ścieki oraz opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku z tym, każdy, kto wyrazi zgodę na umieszczenie swojego numeru telefonu komórkowego lub e-maila w bazie Urzędu Gminy w Słupi, będzie otrzymywać krótkie wiadomości tekstowe (sms) lub e-maile przypominające o terminie płatności (zapłaty) należności, a także o powstałych zaległościach z ww. tytułów. Jeżeli zobowiązany uiści zaległość w terminie 7 dni od daty otrzymania wiadomości tekstowej (sms) lub e-maila, to uniknie kosztów upomnienia.

Wójt Gminy Słupia zachęca zatem zainteresowanych do wypełnienia oświadczenia – zgody na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystanie numeru telefonu lub adresu e-mail w celu otrzymywania wymienionych wyżej powiadomień. Oświadczenie można złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Słupi w godzinach jego pracy, przesłać listownie lub za pośrednictwem platformy e-puap. Druk oświadczenia dostępny jest w Urzędzie Gminy w Słupi oraz na stronie internetowej www.slupia.com.pl.

Szkolenie z wypełniania e-wniosku o dopłaty bezpośrednie

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa organizuje szkolenie dotyczące wypełnienia e-wniosku o dopłaty bezpośrednie na 2019 rok, które odbędzie się 27.02.2019 r. (środa) w Urzędzie Gminy w Słupi (sala konferencyjna) o godz. 10.00. Serdecznie zapraszamy.

Zapraszamy do wypełnienia ankiet

Zachęcamy do wypełnienia ankiet badających poziom satysfakcji mieszkańców oraz funkcjonowania LGD Gniazdo.

Aby przejść do ankiet należy kliknąć w poniższy link:

INFORMACJA

            Urząd Gminy w Słupi informuje, że w dniu 1 lutego 2019 roku w godzinach 10.00 – 13.00 nastąpi przerwa w dostawie wody spowodowana pracami konserwatorskimi na Stacji Poboru Wody w Winnej Górze.

            Za utrudnienia przepraszamy.

Informacja na programu „Czyste Powietrze”

Gmina Słupia przypomina, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przyjmuje wnioski w ramach programu „Czyste Powietrze”.

Czyste Powietrze to program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzonych do atmosfery przez domy jednorodzinne.

Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku rodzinnego.

Maksymalna kwota dotacji:

Korzystając z programu można uzyskać zwrot części poniesionych kosztów. Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł. Jeśli koszt realizacji inwestycji przekroczy 53 tys. zł, dodatkowe koszty mogą być dofinansowane w formie pożyczki. Minimalny koszy projektu to 7 tys. zł.

Program przewiduje dofinansowanie m.in. na:

wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe),

docieplenie przegród budynku,

wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,

instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),

montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Formy dofinansowania:

dotacja,

pożyczka.

Nabór wniosków:

prowadzony jest w trybie ciągłym,

wnioski będą przyjmowane i rozpatrywane przez Fundusz,

terminy składania i rozpatrywania wniosków będą zamieszczone na stronie Funduszu.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej https://www.nfosigw.gov.pl/czyste-powietrze/ .

Informacje oraz dokumenty do pobrania dostępne są również na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi http://www.wfosigw.lodz.pl/czyste_powietrze.php .

www.rodzina.gov.pl

https://empatia.mpips.gov.pl

« Poprzednie - Następne »