Ogłoszenia

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, stacją transformatorową 15/0,4kV oraz przyłączem kablowym SN – 15 kV” na działkach o nr ewid. 202/2, 223, 204 obręb Krosnowa gm. Słupia

Zawiadomienie o wydaniu decyzji

******************************************************

****************************************

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy
do właścicieli i zarządców budynków
w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2019/2020

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy 2019

********************************************

Informacja dotycząca warsztatów organizowanych przez Jednostkę Regionalną KSOW Województwa Łódzkiego

Jednostka Regionalna KSOW Województwa Łódzkiego organizuje w dniu 4 października wyjazd na warsztaty z zakresu małego przetwórstwa do Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu.

Osoby zainteresowane wyjazdem na warsztaty dotyczące tematyki przetwórstwa mięsnego, mleczarskiego, owocowo-warzywnego, możliwości prowadzenia działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (MLO), jak również tematyki związanej z Rolniczym Handlem Detalicznym zapraszamy do składania wypełnionych formularzy zgłoszeniowych.

Wypełniony formularz należy złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 12, X piętro – pokój 1003 do pracowników Jednostki Regionalnej KSOW Województwa Łódzkiego.

Nabór trwa do 01.10.2019 r. do godz. 14:00.

O wpisaniu na listę uczestników decydować będzie data wpływu prawidłowo i czytelnie wypełnionego formularza do siedziby urzędu, opatrzonego podpisem zgłaszającego.

formularz_zgłoszeniowy

Harmonogram 04.10.2019 – kopia

***********************************************

Spotkanie informacyjne – „Postaw na własny biznes”

Informacja

*************************************************

******************************************************

ZARZĄDZENIE NR 141 PREZESA RADY MINISTRÓW w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych

******************************************************

Dotyczy: postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, stacją transformatorową 15/0,4 kV oraz przyłączem kablowym SN – 15 kV” na działkach o nr ewid 202/2, 223, 204 obręb Krosnowa gm. Słupia.

********************************************************

Informacja dotycząca wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

https://wybory.gov.pl

********************************************************

******************************************************

**************************************************************

*********************************************************

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, stacją transformatorową 15/0,4 kV oraz przyłączem kablowym SN – 15 kV” na działkach o nr ewid 202/2, 223, 204 obręb Krosnowa gm. Słupia.

******************************************************

Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność gminy Słupia – działki nr ewid. 128/19, obręb Winna Góra, gm. Słupia

*****************************************

******************************************************

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Słupi

***********************************************************************

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Winnej Górze

**********************************************************************

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łowiczu zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym, pn. „Wypromuj swój projekt-obowiązki informacyjno- promocyjne Beneficjentów realizujących projekty z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020”. Spotkanie informacyjne odbędzie się 28 maja 2019 r.  w godz. 10:00 – 12:00 (rejestracja od godz. 9:45) – sala wykładowa Biblioteki Pedagogicznej w Łowickim Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Łowiczu, Łowicz ul. Ułańska 2 – parter.

W spotkaniu będą uczestniczyć pracownicy Wydziału Komunikacji Funduszy Europejskich, Departamentu Polityki Regionalnej UMWŁ.

W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego wraz z niniejszą informacją pod przyciskiem „Weź udział”, do 27 maja do godz. 12.00. Link:https://rpo.lodzkie.pl/szkolenia-pife/item/3410-spotkanie-informacyjne-pn-wypromuj-swoj-projekt-obowiazki-informacyjno-promocyjne-beneficjentow-realizujacych-projekty-z-programu-regionalnego-wojewodztwa-lodzkiegoZ uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na wynajem nieruchomości stanowiących lokale użytkowe będęce własnością Gminy Słupia, położonych w obrębie geodezyjnym Słupia, gm. Słupia, pow. skierniewicki, woj. łódzkie.

Od 31 stycznia do 1 marca 2019 r. oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będą przyjmowały wnioski na tzw. małe przetwórstwo.

W tegorocznym naborze wprowadzono szereg zmian, m. in. rozszerzono grono osób, które mogą ubiegać się o takie wsparcie finansowe. 

Katalog inwestycji, na które można otrzymać dofinansowanie, obejmuje m.in. budowę lub modernizacji budynków wykorzystywanych do prowadzenia działalności przetwórczej;  zakup oraz instalację maszyn lub urządzeń do przetwarzania i magazynowania, aparatury pomiarowej i kontrolnej. Z myślą o rolnikach zajmujących się RHD dotychczasowy katalog  rozszerzono m.in. o inwestycje związane z dostosowaniem pomieszczeń pomocniczych służących przygotowaniu posiłków (np. kuchni) i pomieszczeń gospodarczych służących do przechowywania produktów żywnościowych.

W tegorocznym naborze wprowadzono również ułatwienia mające na celu zmniejszenie obciążeń administracyjnych na etapie przygotowania inwestycji. Składając wniosek o przyznanie pomocy rolnicy nie będą zobligowani do przedkładania wymaganych dotychczas przez ARiMR decyzji czy pozwoleń. Będzie je można dostarczyć na etapie rozliczania inwestycji, a więc już po zawarciu umowy o dofinansowanie.

Więcej informacji i dokumenty aplikacyjne: https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/male-przetworstwo-2019-wieksza-kwota-dofinansowania-i-szereg-ulatwien-w-ubieganiu-sie-o-pomoc.html?fbclid=IwAR0P4acT_A44y60cPYgeHrpBwVDD3gNceJgJlvLiQooKHAQgPQwcIsafI7g

*************************

********************************

Ogłoszenie o sprzedaży działek stanowiących własność Gminy Słupia

Ogłoszenie o sprzedaży działek

Klauzula informacyjna

******************************

Wykaz nieruchomości stanowiących lokale użytkowe przeznaczonych do oddania w najem

Zarządzenie Nr 3/2019 Wójta Gminy Słupia z dnia 15 stycznia 2019 r.

Wykaz nieruchomości stanowiących lokale użytkowe przeznaczonych do oddania w najem

*************************

Informacja Wojewody Łódzkiego dotycząca obowiązku usuwania zalegającego na dachach śniegu

*********************

Informacja dotycząca godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Skierniewickiego na 2019 rok

Uchwała nr III-18-18 Rady Powiatu Skierniewickiego z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Skierniewickiego na 2019 rok

**************************

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy 2018-MZ-108

******************

Informacja dotycząca remontu WSZ w Skierniewicach

*******************

Doposażenie stołówki szkolnej

w Szkole Podstawowej w Słupi

Szkoła Podstawowa w Słupi w 2018 roku realizuje projekt pt. „Doposażenie stołówki szkolnej” w ramach pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych, realizowanych na terenach wiejskich.  Szkoła otrzymała dofinansowanie w formie dotacji celowej w wysokości 5 000,00 PLN na zakup lodówki i kuchni na potrzeby stołówki szkolnej. Całkowita wartość projektu wynosi 7 500,00 PLN. Inicjatorem wniosku było sołectwo Słupia Pokora.

*******************

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

ZARZĄDZENIE Nr 58-2018 Wójta Gminy Słupia z dnia 05 listopada 2018 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie Gminy Słupia przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

*******************

OGŁOSZENIE

o zmianie Uchwały Nr XXXIX/204/18 Rady Gminy Słupia z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupia, obejmującego fragment wsi Słupia, Podłęcze, Modła, Winna Góra i Gzów oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Ogłoszenie

************************************

**************************

Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie projektu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2019 rok

Ogłoszenie o konsultacjach

******************

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza, że udostępnia społeczeństwu projekt uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie aktualizacji i zmiany programu ochrony powietrza oraz planu działań krótkoterminowych dla strefy łódzkiej” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

obwieszczenie strefa łódzka

*******************

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupia oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymienionego planu

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupia oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymienionego planu

*************

Informacja Koła Łowieckiego „HUBERTUS” dotycząca terminów polowań w sezonie łowieckim 2018/2019

Kalendarz polowań zbiorowych na dziki, lisy i ptactwo w sezonie łowieckim 2018-2019

********

Informacja dotycząca stypendium szkolnego w roku szkolnym 2018/2019

stypendium 2018 2019

****

Ostrzeżenie meteorologiczne

***************************************

********************************************

Ostrzeżenie meteorologiczne

**********************************************

********************

Zawiadomienie o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 06.06.2018r. znak AB.6743.186.2018.EZ w sprawie zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie drogi gminnej nr 115202E (dojazdowej do gruntów rolnych) na działkach nr ew. 105, 180 położonych w obrębie Słupia, gm. Słupia.

Obwieszczenie Starosty Skierniewickiego

******************

komunikat_Ministerstwo_Cyfryzacji


regulamin rajdu

karta zgłoszenia rajd

*********************

Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

oświadczenie

*******************

Informacja o szkoleniach z pomocy publicznej oraz rozliczania personelu projektu w projektach EFS.

Szkolenia odbędą się 6 czerwca – rozliczanie personelu oraz 7 czerwca pomoc publiczna.

Szczegóły poniżej:

https://rpo.lodzkie.pl/szkolenia-fe/item/2604-zapraszamy-na-bezplatne-szkolenie-pt-pomoc-publiczna-oraz-pomoc-de-minimis-poziom-podstawowy

https://rpo.lodzkie.pl/szkolenia-fe/item/2603-zapraszamy-na-bezplatne-szkolenie-pt-rozliczanie-personelu-projektu-w-projektach-wspolfinansowanych-z-efs-w-ramach-rpo-wl-na-lata-2014-2020

****************

Informacja dotycząca możliwości składania wniosków w ramach strategicznego projektu, realizowanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju pn. „Pakiet dla średnich miast”

*****************

**************************

Informacja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach dotycząca remontu sali operacyjnej

**************************

Informacja Starosty Skierniewickiego dotycząca identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi

Informacja

*********************

Makowskie Forum Gospodarcze

Zaproszenie – Makowskie Forum Gospodarcze

karta zgłoszenia FORUM

*********************

Informacja o konkursie znajduje się na stronie internetowej stowarzyszenia crl.org.pl.

*************************

****************************

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SŁUPIA

o wydaniu decyzji celu publicznego w związku z postępowaniem w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY, nr SKI4430A, wraz z wewnętrzną linią zasilającą. Stacja ma składać się z: wieży stalowej konstrukcji kratowej o wysokości trzonu 60 metrów, oraz łącznej wysokości do 65 m, anten sektorowych zawieszonych na wysokości 58,0 m n.p.t., anten radiolinii, fundamentu, urządzeń nadawczo-odbiorczych umieszczonych na gruncie, niezbędnego okablowania łączącego anteny z urządzeniami, ogrodzenia o długości ok. 20m, linii WLZ.

Lokalizacja inwestycji: Gmina Słupia, obręb 0007 Słupia, działka o numerze ewidencyjnym 879 i 880

Obwieszczenie

***************

Spotkanie w sprawie Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego 16 kwietnia w Skierniewicach

Po ubiegłorocznym, bardzo dobrym przyjęciu przez mieszkańców województwa, pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego Samorządu Województwa Łódzkiego, Urząd Marszałkowski rozpoczyna jego kolejną edycję.
Spotkanie dla mieszkańców Skierniewic i okolic nt. II edycji odbędzie się w poniedziałek, 16 kwietnia o godz. 15 w sali konferencyjnej przy ul. Senatorskiej 12. Na spotkaniu poruszane będą m.in.: kwestie dotyczące zgłaszania zadań, zasady jakimi kierować będzie komisja wybierając projekty, zmian w regulaminie.
W tym roku w puli jest aż 8 milionów złotych, które pozwolą zrealizować potrzeby wskazane przez obywateli województwa łódzkiego. Przypomnimy też, że w roku ubiegłym na zadania o łącznej wartości 5 mln złotych, głosowało ponad 100 tysięcy mieszkańców województwa.

********************

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ostrzega!!!

Uwaga – wzrasta liczba zachowań przedsiębiorców ukrywających cel handlowy oraz wprowadzających konsumentów w błąd podczas zawierania umów poza lokalem, czyli na pokazach lub w domach. Dotyczy to zakupów garnków, pościeli lub urządzeń medycznych, czy też sprzedaży usług telekomunikacyjnych, dostarczania gazu lub prądu. Często konsumenci ponoszą przy tym poważne straty finansowe, zaciągając wysokie zobowiązania kredytowe, bądź płacąc karę umowną z tytułu zerwania umowy z dotychczasowym dostawcą usług. Co ważne, problem dotyczy przede wszystkim seniorów, na ogół ufnych i mniej skłonnych do skarżenia się na oszustwo.

Dlatego też istnieje konieczność pilnych i intensywnych działań komunikacyjnych na ten temat. UOKiK przygotował dwa, 30-sekundowe spoty,  które ostrzegają przed firmami stosującymi nieuczciwe praktyki, informują o prawie odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem oraz zachęcają do skorzystania z bezpłatnej porady prawnej.

Spoty można obejrzeć na stronie internetowej UOKiK w zakładce „multimedia” pod adresami:

https://uokik.gov.pl/multimedia.php?video=538

https://uokik.gov.pl/multimedia.php?video=539

********************

Seminarium

13 kwietnia 2018 roku zapraszamy na Seminarium „ZATOKA B+R. Fundusze Europejskie. Dla nauki. Dla biznesu”.

Masz dobry pomysł, ale potrzebujesz inspiracji do działania?
Przekonaj się, że można rozkręcić biznes z nauką!
Dowiedz się jak zdobyć pierwszy milion. Przekonaj się jak działa Anioł Biznesu – innowacyjny przedsiębiorca z wyobraźnią.
Uchwyć województwo łódzkie z innej perspektywy, poznaj tych, którzy odnieśli sukces.
Podejmij wyzwanie, wejdź do gry o pieniądze.

Zmieniaj siebie i swoją firmę z Funduszami Europejskimi

https://rpo.lodzkie.pl/slider/item/2471-seminarium-b-r

https://www.facebook.com/events/230046274399661/?ref=3&action_history=null

Konkurs Fotograficzny

Po raz trzeci zapraszamy do udziału w konkursie „Mam oko na projekt„, skierowanym do każdego, kto lubi robić zdjęcia lub nagrywać filmy.

Aby wziąć w nim udział, wystarczy sfotografować lub zarejestrować kamerą pozytywne zmiany wokół siebie, które nastąpiły w ostatnich latach za sprawą Funduszy Europejskich.

Czekamy na zdjęcia oraz filmiki – nie dłuższe niż 3 minuty – od mieszkańców województwa łódzkiego prezentujące dofinansowane projekty, z/realizowane na terenie jednego z trzech powiatów regionu (linki prowadzą do strony „Mapa Dotacji”, na której znajdziesz listę projektów z poszczególnych powiatów):
1. powiatu skierniewickiego (w tym m. Skierniewice)
2. powiatu łaskiego
3. powiatu poddębickiego.

Zauważyłeś odnowiony budynek znajdujący się w cetrum miejscowości, w której mieszkasz lub odwiedzasz? Jeździsz do pracy nową drogą? Znasz firmę, która zakupiła nowoczesny sprzęt lub zaprezentowała swój produkt na międzynarodowych targach? A może zdobyłeś certyfikat zawodowy, który ułatwił Ci awans lub zdobycie wymarzonej pracy? Jeśli zdarzyło się to dzięki pieniądzom unijnym, pokaż to nam na swojej pracy!

Zwycięzców – wybranych przez kapitułę konkursową, a także społeczność na Facebooku – nagrodzimy kamerami 360 stopni lub smartfonami, które wręczymy podczas eventów w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich między 11 a 13 maja br.

Nie zwlekaj! Na zgłoszenia czekamy tylko do 20 kwietnia br.

Zapoznaj się z Regulaminem konkursu i wypełnij formularz zgłoszeniowy. Śledź nas także na Facebooku i dołącz do wydarzenia, aby na bieżąco być informowanym o przebiegu Konkursu.

Wszelkie pytania możesz przesyłać na adres promocja.rpo@lodzkie.pl.

https://rpo.lodzkie.pl/slider/item/2433-mam-oko-na-projekt-2018

https://www.facebook.com/events/2150040741678176/?ref=3&action_history=null

**********************

Wyłączenia prądu

Informacja o planowanych wyłączeniach prądu 11.04.2018 – 17.04.2018

**********************

********************************

*********************************

Popołudnie z Biznesem: Fundusze na rozwój Twojej firmy. Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego oraz Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wspólnie organizują cykl spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców pn. „Popołudnie z biznesem – fundusze na rozwój Twojej firmy”, które odbędą się na terenie Województwa Łódzkiego w każdym z powiatów. Uczestnicy poznają najnowsze możliwości skorzystania z funduszy na rozwój, dotacji i pożyczek oraz instrumentów wsparcia w zdobywaniu rynków zagranicznych oraz środków na szkolenia pracowników.

W powiecie skierniewickim takie spotkanie odbędzie się w dniu: 10 kwietnia 2018 r. w Pamiętna Dworek, Pamiętna 14, w godz. 14:30 – 17:30.

Wydarzenie uświetni wystąpienie gościa specjalnego: p. Artura Partyki: dwukrotnego medalisty olimpijskiego, jednego z najbardziej rozpoznawalnych polskich sportowców wszechczasów i mówcy motywacyjnego. Uczestnicy spotkania będą mogli skorzystać z bezpłatnych konsultacji z ekspertami, którzy pomogą dopasować źródła finansowania adekwatnie do potrzeb i konkretnych projektów. Udział w wydarzeniu jest również okazją do integracji środowiska gospodarczego i nawiązania nowych kontaktów biznesowych.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny po dokonaniu wcześniejszej rejestracji elektronicznej na adres rejestracja@larr.lodz.pl. W tytule należy wpisać datę spotkania.

Program spotkania:

 • 14.30 – 15.00      Kawa powitalna/networking
 • 15.00 – 15.10      Powitanie gości – Marszałek Województwa Łódzkiego
 • 15.10 – 15.30      Instrumenty wsparcia dla przedsiębiorców
 • 15.30 – 16.00     Wystąpienie gościa specjalnego: „Gdzie szukać motywacji? Wysoko, wyżej, najwyżej !!!” Artur Partyka
 • 16.00 – 16.40     Panel dyskusyjny
 • 16.40 – 17.30     Networking + porady eksperckie

W załączeniu zaproszenie od Marszałka Województwa Łódzkiego – Witolda Stępnia.

ZAPROSZENIE POPOŁUDNIE Z BIZNESEM

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.lodzkie.pl/spotkania-biznes oraz na Facebooku Promuje Lodzkie.

****************

Wyłączenia prądu

Informacja o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej

******************

Zawiadomienie o kierunku rekultywacji żwirowni w miejscowości Podłęcze

*****************

Informacja o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w 2018 roku

*******************

Informacja o wyborze oferty na zadanie – Profilaktyka zdrowotna dla mieszkańców Gminy Słupia po 50 roku życia dotkniętych chorobą zwyrodnieniową kręgosłupa i kończyn

Informacja o wyborze oferty

******************

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na:

„Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY, nr SKI4430A, wraz z wewnętrzną linią zasilającą. Stacja ma składać się z: wieży stalowej konstrukcji kratowej
o wysokości trzonu 60 metrów, oraz łącznej wysokości do 65 m, anten sektorowych zawieszonych na wysokości 58,0 m n.p.t., anten radiolinii, fundamentu, urządzeń nadawczo-odbiorczych umieszczonych na gruncie, niezbędnego okablowania łączącego anteny z urządzeniami, ogrodzenia o długości ok. 20m, linii WLZ.

Lokalizacja inwestycji: Gmina Słupia, obręb 0007 Słupia, działka o numerze ewidencyjnym 879 i 880

Obwieszczenie Wójta Gminy Słupia z dnia 20 lutego 2018 roku

**********************************

**********************************************

Skorzystaj z bezpłatnych programów zdrowotnych na rzecz Twojej aktywności na rynku pracy

kliknij, aby uzyskać dodatkowe informacje

**********************************************

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok

************************************************

**************

****************************

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku w sferze zadań publicznych zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych

************************

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku w sferze zadań publicznych zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Ogłoszenie

**************************

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SŁUPIA o wydaniu celu publicznego dla inwestycji polegającej na „Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY, nr SKI4430A, wraz z wewnętrzną linią zasilającą. Stacja ma składać się z: wieży stalowej konstrukcji kratowej o wysokości trzonu 60 metrów, oraz łącznej wysokości do 65 m, anten sektorowych zawieszonych na wysokości 58,0 m n.p.t., anten radiolinii, fundamentu, urządzeń nadawczo-odbiorczych umieszczonych na gruncie, niezbędnego okablowania łączącego anteny z urządzeniami, ogrodzenia o długości ok. 20m, linii WLZ.

Lokalizacja inwestycji: Gmina Słupia, obręb 0005 Nowa Krosnowa, działka o numerze ewidencyjnym 50

*****************************

Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!

Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy?  Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania?  Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz!

Jeśli Twojego nazwiska nie ma w rejestrze wyborców, to nie będziesz mógł głosować w nadchodzących wyborach samorządowych.

Rejestr wyborców to lista osób z prawem do głosowania w danej gminie.
Jeżeli masz stałe zameldowanie, to znaczy, że Twoje nazwisko jest w rejestrze wyborców w gminie, w której jesteś zameldowany. Będziesz mógł oddać głos.

Jeśli jednak jesteś zameldowany na pobyt czasowy, albo w ogóle nie masz meldunku, to nie ma Cię w rejestrze wyborców i nie będziesz mógł głosować w wyborach.

Co masz zrobić?

Złóż wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w gminie, w której mieszkasz.

Sprawdź już dziś w swoim urzędzie gminy czy jesteś w rejestrze wyborców!

Więcej informacji na stronie www.pkw.gov.pl oraz na kanałach Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura Wyborczego w serwisach społecznościowych.

**********

Programowa ofensywa przeciwko cukrzycy – weź udział w konkursie z Poddziałania X.3.2

kliknij, aby przejść do informacji

***

****

Szanowni Państwo,

Witold Stępień, Marszałek Województwa Łódzkiego zaprasza na seminarium poświęcone Funduszom Europejskim na badania i rozwój oraz partnerstwo publiczno-prywatne. Seminarium odbędzie się 8 grudnia 2017 r. w EC-1 w godzinach 10:00-14:30

Wystarczy kliknąć na poniższy link  żeby przejść na naszą stronę i zapisać się na spotkanie.

Seminarium „Łódzkie kusi wiedzą”

**************

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na:

„Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY, nr SKI4430A, wraz z wewnętrzną linią zasilającą. Stacja ma składać się z: wieży stalowej konstrukcji kratowej
o wysokości trzonu 60 metrów, oraz łącznej wysokości do 65 m, anten sektorowych zawieszonych na wysokości 58,0 m n.p.t., anten radiolinii, fundamentu, urządzeń nadawczo-odbiorczych umieszczonych na gruncie, niezbędnego okablowania łączącego anteny z urządzeniami, ogrodzenia o długości ok. 20m, linii WLZ.

Lokalizacja inwestycji: Gmina Słupia, obręb 0005 Nowa Krosnowa, działka o numerze ewidencyjnym 50

****

**************

Informacje dotyczące programu Mieszkanie Plus

**************

************

Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem

wykaz

************

Informacja o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej

************************

************************

******************

Szanowni Państwo,

Marszałek Witold Stępień zaprasza na seminarium poświęcone Funduszom Europejskim wspierającym zdrowie

Wystarczy kliknąć na poniższy baner żeby przejść na naszą stronę i zapisać się na spotkanie

***************************

Informacja o konsultacjach w sprawie programu współpracy Gminy Słupia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok

Ogłoszenie o konsultacjach

Program współpracy Gminy Słupia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok

****************************

Łódzkie Regionalne Targi Pracy i Rozwoju Osobistego

W terminie 27 – 28 września 2017 roku Urząd Miasta Łodzi we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, Powiatowymi Urzędami Pracy
i Międzynarodowymi Targami Łódzkimi organizują II edycję Łódzkich Regionalnych Targów Pracy i Rozwoju Osobistego. Pierwsza edycja imprezy, która odbyła się w listopadzie ubiegłego roku spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem zarówno pracodawców jak
i mieszkańców Łodzi i regionu. W Targach uczestniczyło 62 wystawców oraz 8000 zwiedzających.

Łódzkie Regionalne Targi Pracy i Rozwoju Osobistego to odpowiedź na dynamicznie zmieniający się rynek pracy oraz rosnące zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników w danej branży. Celem wydarzenia jest zaprezentowanie mieszkańcom regionu kompleksowej oferty pracy dostępnej na lokalnym rynku, możliwości dokształcania oraz zmiany kompetencji zawodowych.

Łódzkie Regionalne Targi Pracy i Rozwoju Osobistego skierowane są do osób bezrobotnych, jak również do czynnych zawodowo Łodzian, którzy chcą zmienić pracę, podnieść lub przeprofilować swoje kwalifikacje. Jest to wydarzenie rekrutacyjne, które pozwoli zapoznać się z dostępnymi na łódzkim rynku ofertami pracy oraz umożliwi bezpośredni kontakt
z pracodawcami, którzy na miejscu przedstawią warunki zatrudnienia.

Do udziału w targach, w charakterze wystawców, zapraszamy pracodawców z Łodzi
i  województwa łódzkiego poszukujących pracowników, a także agencje pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego oraz firmy i instytucje szkoleniowe.

www.lodzkietargipracy.pl

*****************************

Słupia, dnia 21 września 2017r.

Informacja

Informuję, że w dniu dzisiejszym nastąpi czasowe wyłączenia wody (ok. 1,5 godz.) związane z „Budową zbiornika wyrównawczego na stacji uzdatniania wody”  w miejscowości Słupia.

Za utrudnienia przepraszamy.

Wójt Gminy Słupia

        Mirosław Matulski

********************************

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy 2017

************************

Zaproszenie na wykład z cyklu Spotkania ze Zdrowiem

************************

************************

Informacja o planowanym wyłączeniu energii elektrycznej

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź informuje, że w dniu 12.09.2017 w godz. 8:00 – 17:00

wyłączone będą stacje transformatorowe Gzów, Gzów 1, EW Gzów, Gzów Janisławice, Reczul, Janisławice 1, Janisławice 2, Janisławice 3,

Borysław, Lnisno 1, 2, 3, 4, 5, Byczki 1, 2, 3, Nowy Ludwików, Rowiska Stare, Rowiska Cegielnia, Nowe Rowiska, Dębowa Góra 1

Wyłączone miejscowości  Gzów, Janisławice, Reczul, Borysław, Lnisno, Nowy Ludwików, Rowiska, Dębowa Góra nr 40 – 60

***************

Instytucja Zarządzająca RPO WŁ prowadzi nabór na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.

Jesteś przedsiębiorcą i chcesz otworzyć żłobek lub klub dziecięcy? A może jesteś gminą, która chce zagwarantować swoim mieszkańcom wsparcie opiekuńcze nad dziećmi w wieku do lat 3? Ten konkurs stanowi odpowiedź na Twój plan i Twoje potrzeby!

– nawet do 91% dofinansowania całego przedsięwzięcia!

– limit aż 30% na przeprowadzenie prac budowlano-remontowych!

– do rozdysponowania czeka 40 mln złotych!

Szczegóły dotyczące konkursu i jego warunków znajdziesz na stronie internetowej www.rpo.lodzkie.pl

Pisząc projekt zwróć uwagę na zmiany w prawie! Z dniem 1 września wchodzi w życie część znowelizowanych zapisów Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Pozostałe zmiany wejdą w życie od 1 stycznia 2018 r.

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-nad-dzieckiem-w-wieku-do-lat-trzech/zaloz-zlobek-klub-dzieciecy/prawo/

*******************

***************

***************

Informacja o wyborze oferty na zadanie „Profilaktyka zdrowotna dla mieszkańców Gminy Słupia po 50 roku życia dotkniętych chorobą zwyrodnieniową kręgosłupa i kończyn-organizacja siedmiodniowego turnusu rehabilitacyjnego w miejscowości nadmorskiej”.

****************

********************

Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 977/17 z dnia 25 lipca 2017 r

Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 977/17 z dnia 25 lipca 2017 r

***********************
Zaktualizowany plan postępowań zamówień publicznych na 2017 rok

**********************

**************


********************
UWAGA!!! OGŁOSZENIE KRUS

*************************
Wójt Gminy Słupia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017 przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku w sferze zadań publicznych zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
*************************************
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

„Budowie chlewni w cyklu zamkniętym o obsadzie 200 loch w systemie bezściółkowym, silosów zbożowych, mieszalni pasz na własne potrzeby oraz budynku socjalnego” na dz. nr ewidencyjny 840/1 w miejscowości Słupia.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania

**************************

*****************************************

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

„Budowie chlewni w cyklu zamkniętym o obsadzie 200 loch w systemie bezściółkowym, silosów zbożowych, mieszalni pasz na własne potrzeby oraz budynku socjalnego” na dz. nr ewidencyjny 840/1 w miejscowości Słupia.

zawiadomienie o wszczęciu postępowania

*******************************************

*****************************************

PROGRAM KONFERENCJI

************************************

Szkolenie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  „Gniazdo” zaprasza na spotkanie szkoleniowe w dniu 26.05.2017 r godz 10:00 w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach ul. Konstytucji 3 Maja 6  sala 230 pt. Warunki ubiegania się o pomoc, wypełnianie wniosków na działania z zakresu „budowy, przebudowy lub wyposażenia obiektów pełniących funkcje kulturalne” oraz „budowy lub przebudowy obiektów pełniących funkcje turystyczno-rekreacyjne” w ramach LSR wdrażanej przez Stowarzyszenie LGD „Gniazdo”.

Opis szkolenia

*****************************

„Majowe Forum Gospodarcze”

zaproszenie 1 strona

zaproszenie 2 strona

karta zgłoszenia

**********************************************

Informacje dotyczące naboru wniosków Interreg Europa

Do 30 czerwca 2017 roku aplikanci wiodący mogą składać elektronicznie wnioski o dofinansowanie z programu Interreg Europa.

Do 9 czerwca 2017 roku Wspólny Sekretariat programu (Lille, Francja) indywidualnie konsultuje pomysły na projekty: https://www.interregeurope.eu/news-and-events/news/727/get-feedback-on-your-project-idea/

Inna forma wsparcia z udziałem ekspertów z Sekretariatu to wirtualne godziny pytań i odpowiedzi (po uprzedniej rejestracji on-line):

19 maja 2017 – w zakresie instrumentów polityki https://www.interregeurope.eu/news-and-events/event/575/virtual-q-a-hour-on-policy-relevance/

2 czerwca 2017 – na temat kwalifikowalności https://www.interregeurope.eu/news-and-events/event/743/virtual-q-a-hour-on-eligibility/

9 czerwca 2017 – na temat elektronicznego systemu składania wniosków – iOLF https://www.interregeurope.eu/news-and-events/event/745/virtual-q-a-hour-about-the-online-system-iolf/

16 czerwca 2017  – 3. nabór wniosków  https://www.interregeurope.eu/news-and-events/event/746/virtual-q-a-hour/

23 czerwca 2017 – na temat kwalifikowalności https://www.interregeurope.eu/news-and-events/event/566/virtual-q-a-hour-on-eligibility/

Pozostałe formy wsparcia Wspólnego Sekretariatu to, między innymi, instruktażowe video, prezentacje na temat opracowywania metodologii projektu, tworzenia konsorcjum partnerskiego, tematyczne publikacje:  https://www.interregeurope.eu/projects/project-development/#project-help-list

Wspólny Sekretariat świadczy pomoc po angielsku, roboczym języku programu Interreg Europa.

Informacje o programie po polsku:
W Polsce informacji o programie udziela Krajowy Punkt Kontaktowy Interreg Europa – Ministerstwo Rozwoju.Polski punkt współpracuje ze Wspólnym Sekretariatem z Lille, pozostałymi krajowymi punktami kontaktowymi z UE, Norwegii, Szwajcarii oraz kontrolerem wydatków w projektach Interreg Europa – Centrum Projektów Europejskich. Punkt świadczy także pomoc w zakresie poszukiwania zagranicznych partnerów do projektów oraz promowania polskich ofert współpracy (na życzenie dostępny specjalny formularz). W zakresie listów poparcia pracownicy punktu pośredniczą w kontaktach z Urzędami Marszałkowskimi.

Dane do kontaktu:
Ministerstwo Rozwoju
Departament Współpracy Terytorialnej
Wydział Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej w Katowicach
osoba do kontaktu: Anna Stol, tel. 32 253 90 08, e-mail: Anna.Stol@mr.gov.pl
Strona z informacjami w języku polskim: www.ewt.gov.pl

**********************************************

Bezpłatne szkolenie

Departament Polityki Regionalnej zaprasza na bezpłatne szkolenia pn. „Ocena oddziaływania na środowisko – zmiany w ocenie oddziaływania na środowisko (ooś) obowiązujące od 1 stycznia 2017 r.”. Szkolenia są skierowane do potencjalnych beneficjentów RPO WŁ.

Szkolenia odbędą się w następujących terminach:
•    23 maja 2017 r. w godz. 8:30-17:00 w sali konferencyjnej na XVII piętrze wieżowca przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi,
•    24 maja 2017 r. w godz. 8:30-17:00 w sali konferencyjnej na XVII piętrze wieżowca przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi.

Dodatkowe informacje na stronie: http://rpo.lodzkie.pl/szkolenia-fe/item/1701-bezplatne-szkolenia-z-oceny-oddzialywania-na-srodowisko

******************************************

Informacja o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej

Informacja o planowanych wyłączeniach

***********************

*******************

Informacja o możliwości skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej

Nieodpłatna pomoc prawna

******************************

**********************************

Uwaga Przedsiębiorcy!!!

W dniu 26 kwietnia 2017 roku w sali Starostwa Powiatowego w Skierniewicach odbędzie się szkolenie dotyczące ubiegania się o wsparcie przez osoby zamierzające podjąć lub rozwinąć działalność gospodarczą w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego.

Program szkolenia:

Dodatkowych informacji udziela biuro LGD Gniazdo pod nr tel. 46 831 62 40.

************************************

****************************************

Kolejna edycja konkursu RegioStars

W związku z kolejną edycja konkursu RegioStars na najlepsze projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej!
Celem konkursu jest prezentacja dobrych praktyk,  wyróżnienie oryginalnych i innowacyjnych projektów, które będą inspiracją dla pozostałych regionów UE.
W 2017 r. roku nagrody będą przyznawane w pięciu kategoriach:

 1. Smart Specialisation for SME innovation (Inteligentne specjalizacje dla innowacyjności MŚP),
 2. Energy Union: Climate action (Unia Energetyczna: działania w dziedzinie klimatu),
 3. Women Empowerment and Active Participation (Równouprawnienie kobiet i ich aktywny udział w życiu publicznym),
 4. Education and training (Edukacja i szkolenia),
 5. CityStars: Cities in Digital Transition (Gwiazdy wśród miast. Miasta w cyfrowej transformacji).

Aby wziąć udział w konkursie, należy do 10 kwietnia br. przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy, znajdujący się na stronie internetowej Organizatora.

http://www.rpo.lodzkie.pl/slider/item/1528-regiostars
Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie!

************************************

Innowacyjna firma. Wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich – spotkanie informacyjne w Łodzi
Ministerstwo Rozwoju zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym wsparcia firm w realizacji innowacyjnych projektów.

Wydarzenie odbędzie się 23 marca 2017 roku o godzinie 11:30 w BioNanoParku w Łodzi (ul. Dubois 114/116).

W trakcie spotkania poznają Państwo:

 •        kompleksową ofertę wsparcia z Programu Inteligentny Rozwój dla innowacyjnych inwestycji na każdym etapie rozwoju firmy: od startupu, poprzez działalność badawczo-rozwojową, przygotowanie do wdrożenia, inwestycje produktowe, na działaniach powdrożeniowych kończąc,
 •        inne formy wsparcia dla innowacyjnych firm m.in. z programów regionalnych,
 •        korzyści płynące z innowacyjnego podejścia do biznesu oraz możliwe formy zawiązywania partnerstw pomiędzy biznesem a nauką.

Po części prezentacyjnej zapraszamy na konsultacje indywidualne z ekspertami z instytucji, które na co dzień wdrażają Fundusze Europejskie.

Spotkanie jest organizowane we współpracy m.in. z: Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Bankiem Gospodarstwa Krajowego, PFR Ventures, Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Krajowym Punktem Kontaktowym ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej.

Formularz rejestracyjny oraz więcej informacji o spotkaniu znajdą Państwo pod linkiem: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/firma-lodz

Z uwagi na to, że liczba miejsc jest ograniczona, o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt e-mail: spotkaniaregionalne@mr.gov.pl

*******************************

XIV edycja konkursu Nagroda Gospodarcza Wojewody Łódzkiego

Trwa nabór wniosków do XIV edycji konkursu Nagroda Gospodarcza Wojewody Łódzkiego.

Warunki zgłaszania oraz formularze zawarte są w Regulaminie Nagrody, dostępnym na stronie internetowej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi: www.lodzkie.eu w banerze Nagroda Gospodarcza Wojewody Łódzkiego.

Zapraszamy do składania wniosków w formie papierowej i elektronicznej, na adres:

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija: 24 marca 2017 r.

*********************************

„Młodzież z łódzkiego promuje nowe technologie”

Województwo Łódzkie ogłasza konkurs pn. „Młodzież z łódzkiego promuje nowe technologie”.

Szczegółowe informacje wraz z regulaminem i załącznikami znajdują się na stronie internetowej http://www.si.lodzkie.pl/projekty-si/kodo-%C5%82%C3%B3dzkie-2017.html

Regulamin konkursu

***********************************

**********************************

Informacja o wyborze oferty na realizację zadania publicznego w 2017 roku

Informacja o wyborze oferty

********************************

Ruszył konkurs na wybór Operatorów w ramach Poddziałania X.2.1 RPO WŁ

27 stycznia 2017 roku ogłoszony został konkurs na wybór Operatorów, którzy będą realizować projekty z zakresu Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych Województwa Łódzkiego (PSF WŁ).

Konkurs RPO WŁ

********************************

****************************************

Ankieta dla rodziców dzieci do lat 3 na temat zainteresowania żłobkami

Link do formularza ankiety:

https://goo.gl/forms/AuUZpZmCHYMZQFLw2

***********************************************

Obwieszczenie Wójta Gminy dot. wszczęcia postepowania administarcyjnego w sprawie „Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY, nr SKI4430A. Stacja bazowa ma składać się z wieży antenowej (konstrukcja h=60-65 m) wraz z antenami, urządzeń sterowniczych zlokalizowanych u podnóża wieży oraz niezbędnego okablowania łączącego anteny z urządzeniami” Lokalizacja inwestycji: Gmina Słupia, obręb 0005 Nowa Krosnowa, działka o numerze ewidencyjnym 50iu postepowania 1
***************************************
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupia oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznych ocen oddziaływania na środowisko
*************************************************
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok
****************************************
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku w sferze zadań publicznych zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Ogłoszenie

**************************************

Informacja dotycząca XIV edycji Konkursu Nagroda Gospodarcza Wojewody Łódzkiego

*****************************************************

„Aktualne konkursy w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020: Poddziałanie XI.1.1. Edukacja przedszkolna” – spotkanie informacyjne

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łowiczu zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn. „Aktualne konkursy w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020: Poddziałanie XI.1.1. Edukacja przedszkolna”, które odbędzie się w dniu: 30 stycznia 2017 r. w godzinach 11:45 – 13:45 (rejestracja od godz. 11:30) – Sala konferencyjna Łowickiego Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Łowiczu, ul. Ułańska 2 – parter;

W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniu, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej http://www.rpo.lodzkie.pl/szkolenia-pife/item/1475-spotkanie-informacyjne-pn-aktualne-konkursy-w-ramach-rpo-wl-na-lata-2014-2020-poddzialanie-xi-1-1-edukacja-przedszkolna pod przyciskiem „Weź udział”, do dnia poprzedzającego spotkanie do godz. 12:00.

******************************************************

Informacja na temat wyłaniania kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego celem uzupełnienia składu Rady.

Rozpoczęła się procedura wyłaniania kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego celem uzupełnienia składu Rady.
W ramach ogłoszonych wyborów wyłonieni zostaną trzej przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.ngo.lodzkie.pl

(kliknij tutaj, aby przejść do informacji)

**************************************************

Do 31 stycznia br. trwa nabór wniosków w corocznym ogólnopolskim konkursie „Zabytek Zadbany 2017”
Zabytek_Zadbany_2017**************************************************

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłosił  konkurs na projekty ułatwiające powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3

Szczegóły na stronie www.rpo.lodzkie.pl

fbaktywizacja zawodowa

POWROT-FB1

**************************************************plakatA3 (2)pismo_Nowe perspektywy

*********************************************************

Informacja dotycząca pociągu weekendowego „Dragon” z Warszawy do Krakowa

Informacja dotycząca pociągu Dragon

Życzenia świąteczne

**********************************************************

spotkania ze zdrowiem suplementy diety

VI Ogólnopolski Dzień Otwarty Komorników Sądowych****************************************************

Rzecznik Praw Pacjenta przypomina

Rzecznik Praw Pacjenta informuje o kolejnej edycji kampanii społecznej pt. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina”. Jej celem jest przybliżenie wiedzy na temat możliwości dochodzenia swoich praw przez pacjentów.

Więcej informacji na stronie internetowej Rzecznika Praw Pacjenta: http://www.bpp.gov.pl/dla-pacjenta/edukacja-poznaj-swoje-prawa/kampanie-spoleczne/kampania-rzecznik-praw-pacjenta-przypomina/

***************************************************

ZLOBKI

***************************************************

Ankieta w sprawie tematyki szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Funduszy Europejskich.

Ankieta

***************************************************

Harmonogram zebrań wiejskich w sprawie podziału funduszu sołeckiego na rok 2017

DRODZY MIESZKAŃCY GMINY SŁUPIA

 W naszych wsiach  jest jeszcze wiele do zrobienia!

To Ty możesz zdecydować, na co wydać  środki  z funduszu sołeckiego.

Zapraszamy do udziału w zebraniach.

harmonogram zebrań wiejskich

***************************************************
INFORMACJA O UZYSKANIU DOFINANSOWANIA Z WFOŚIGW w ŁODZI

***************************************************

Ogłoszenie o konsultacjach dotyczących Programu współpracy Gminy Słupia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Ogłoszenie o konsultacjach

Program współpracy Gminy Słupia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

**************************************************

OBWIESZCZENIE  STAROSTY  SKIERNIEWICKIEGO

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę turbiny wiatrowej na działce o nr ew.- 96 w obrębie geodezyjnym Słupia wraz z obszarem oddziaływania śmigieł na działkach o nr ew.- 94, 95/2, 97 w obrębie geodezyjnym Słupia, gm. Słupia

**************************************************

OBWIESZCZENIE  STAROSTY  SKIERNIEWICKIEGO

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę turbiny wiatrowej na działkach o nr ew.- 868, 869 w obrębie geodezyjnym Gzów wraz z obszarem oddziaływania śmigieł na działkach o nr ew.- 865, 866, 867, 870 w obrębie geodezyjnym Gzów, gm. Słupia

***************************************************

Obwieszczenie o przeniesieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 19 grudnia 2012 r. znak OSIP.6220.13.4.2012

***************************************************

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o wyjaśnieniu treści decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia

***************************************************

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU

„SUKCES WE WŁASNEJ FIRMIE”

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI_Sukces we własnej firmie

************************************************

ogłoszenie o naborach LGD Gniazdo************************************************

Informacja o wyłączeniach prądu

Informacja dot. wyłączeń energii elektrycznej 29.06.2016 – 05. 07.2016

***********************************************

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: „Poprawie dostępności komunikacyjnej gminy Słupia poprzez przebudowę drogi gminnej nr 115401E i dwóch dróg wewnętrznych w miejscowości Słupia”.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia

************************************************

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia wyjaśniającego treść decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  „Budowie Farmy Wiatrowej Słupia”.

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia

************************************************

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowościach Słupia gm. Słupia z włączeniem w sieć kanalizacyjną w miejscowości Słupia”.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia

************************************************

Zawiadomienia dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Poprawie dostępności komunikacyjnej gminy Słupia poprzez przebudowę drogi gminnej nr 115401E i dwóch dróg wewnętrznych w miejscowości Słupia”.

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

************************************************

Zawiadomienia dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowościach Słupia gm. Słupia z włączeniem w sieć kanalizacyjną w miejscowości Słupia”.

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

************************************************

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Poprawa dostępności komunikacyjnej gminy Słupia poprzez przebudowę drogi gminnej nr 115401E i dwóch dróg wewnętrznych w miejscowości Słupia”

zawiadomienie o wszczęciu postępowania

************************************************

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowościach Słupia gm. Słupia z włączeniem w sieć kanalizacyjną w miejscowości Słupia”

zawiadomienie o wszczęciu postępowania

************************************************

Informacje dotyczące wyłączeń energii elektrycznej

Informacja 26.04.2016 – 03. 05.2016

Informacja 20.04.2016 – 26. 04.2016

***********************************************

Informujemy, że od dnia 1 kwietnia 2016 r. zostaną wprowadzone zmiany zasad obsługi klientów Oddziału Cudzoziemców.

From the 1st april 2016 new opening hours of Departament of Foreigners in Łódź.

Informacja

**********************************************

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH W RAMACH PROWADZONEJ PROCEDURY STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO projektu dokumentu: „Strategia rozwoju Gminy Słupia na lata 2016-2022
Wójt Gminy Słupia informuje, że został opracowany projekt „Strategii Rozwoju Gminy Słupia na lata 2016-2022”.
W związku z powyższym zapraszamy mieszkańców, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty do wnoszenia uwag i opinii w terminie do dnia 29 marca 2016 roku. Uwagi można zgłaszać na adres mailowy: gmina@slupia.com.pl podając w tytule „Uwagi do strategii” lub bezpośrednio lub listownie do Urzędu Gminy w Słupi, Słupia 136, 96-128 Słupia
WÓJT GMINY SŁUPIA
MIROSŁAW MATULSKI

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Słupia na lata 2016 -2022
*********************************************
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, fragment wsi Słupia
Rysunek
Prognoza oddziaływania na środowisko
Rysunek prognoza
Mapa 1
Mapa 2
Mapa 3
*****************************************************
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn. „Aktualne konkursy w ramach RPO WŁ 2014-2020 – Poddziałanie VII.1.2 Technologie informacyjno –komunikacyjne”.
Spotkanie informacyjne odbędzie się w:
• Łowiczu 9 marca 2016r. w godzinach 10:00-13:00 (rejestracja od godziny 09:30); sala obrad Rady Gminy w Urzędzie Gminy w Łowiczu, ul. Długa 12, I piętro.
W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym, prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres e-mail LPILowicz@lodzkie.pl lub osobiste dostarczenie do siedziby Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Łowiczu do dnia poprzedzającego spotkanie do godz. 12:00.
Informujemy o możliwości zapewnienia tłumacza języka migowego podczas spotkania. Potrzebę taką wystarczy zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorem.

Do skorzystania ze spotkania zapraszamy mieszkańców województwa łódzkiego oraz w szczególności osoby zainteresowane pozyskaniem dofinansowania pod kątem technologii informacyjno-komunikacyjnych.
Organizator spotkania w Łowiczu:
LPI w Łowiczu
ul. Świętojańska 1,
99-400 Łowicz
Tel.: 46 837 52 67, 46 837 72 29
e- mail: LPILowicz@lodzkie.pl
Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa.

plakat LPI

Program spotkania

Formularz zgłoszeniowy

******************************************************************************************

plakat

Program spotkania

Formularz zgłoszeniowy

******************************************************************************************

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku w sferze zadań publicznych zgodnie z art. 3
ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – informacja o wyborze oferty.

Informacja o wyborze oferty

******************************************************************************************

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupia oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
******************************************************
Aktualizacja ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków – informacja i oświadczenie

*****************************************************************************************

konkurs ofert na realizacjc zadan publicznych w 2016 roku przez podmioty nie zaliczanc do sektora finansow publicznych i niedziatajqcc w celu osiqgniecia zysku w sferze zadan publicznych zgodnie z art. 3 ust.3 ustawy o dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie
*****************************************************************************************
Informacja
*************************************************************
Zawiadomienie – obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia
******************************************
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupi o wydaniu decyzji celu publicznego „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej na działkach ewidencyjnych o numerach 901 i 922 w miejscowości Słupia, obręb Słupia, gmina Słupia”
*************************************************
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej na działkach ewidencyjnych o numerach 901 i 922 w miejscowości Słupia, obręb Słupia, gmina Słupia”
*********************************************************
Ogłoszenie o zamiarze wyboru operatora publicznego transportu zbiorowego w zakresie gminnego publicznego transportu zbiorowego
************************************************************
Gmina Słupia informuje, iż w roku 2015 zrealizowała zadanie pn: „Odbiór, transport i składowanie wyrobów zawierających azbest od mieszkańców Gminy Słupia”. Azbest został odebrany z Wysokość całkowita zadania – 46 863,74 PLN, w tym wartość dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska I Gospodarki Wodnej w łodzi – 46 395,00 PLN.

**************************
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupia oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
**************************

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia

Opinia

Opinia RDOŚ

**************************
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia
Decyzja
Opinia
Opinia RDOŚ
*******************************************************
informacja
program
****************************************
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
**************************************
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
*********************************************
zbiórka odpadów wielkogabarytowych
*********************************
Wykaz przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomosci
***********************************************************************
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupia w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej na działce o numerze ewidencyjnym 901 w miejscowości Słupia, obręb Słupia, gmina Słupia”
******************************************
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na zadanie pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Krosnowa, Nowa Krosnowa i Słupia gm. Słupia z włączeniem w sieć kanalizacyjną w miejscowości Słupia”
******************************************
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupia
Tekst Uchwały w sprawie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupia, obejmującego fragment wsi Nowa Krosnowa
Rysunek nr 1
Rysunek nr 2
Rysunek nr 3
Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy, fragment wsi Nowa Krosnowa
Rysunek nr 1
Rysunek nr 2
Rysunek nr 3
Mapa w skali 1:10000mapa pogladowa bez skaliTekst Uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmujacego fragmenty wsi Słupia i Zagórze
Rysunek nr 1
Rysunek nr 2
Rysunek nr 3
Prognoza oddziaływania na środowisko w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupia, obejmującego fragmenty wsi Słupia i Zagórze
Rysunek nr 1
Rysunek nr 2
Rysunek nr 3
*************************************
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania polegającego na „Budowie budynku inwentarskiego – chlewni o obsadzie do 2000 szt. tuczników na działce nr 137/2 w miejscowości Nowa Krosnowa gm. Słupia, powiat skierniewicki”

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
Projekt Uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupia, obejmującego fragment wsi Słupia.
Załącznik do projektu Uchwały
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
ZAŁĄCZNIK DO PROGNOZY
*****************************************************
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupia oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

************************************************

konkurs ofert na realizacje zadań publicznych

************************************************
komunikat-dla-płatników-składek-za-I.kw.2015

************************************************

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupia
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący fragment wsi Zagórze
plan zagórze
Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy – Zagórze
prognoza zagórze
*********************************************
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupia oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

************************************************

wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru
***********************************************
Szkolenie dot. dopłat bezpośrednich w latach 2015 - 2020
**********************************************
Szkolenie dot. PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNICH W LATACH 2015-2020
************************************************
zbiórka odpadów wielkogabarytowych
wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
inforamcja dot poziomów recyklingu
***************************************
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospdoarowania przestrzennego gminy Słupia
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupia, obejmującego fragmenty wsi: Podłęcze i Bonarów
Prognoza oddziaływania na środowisko dot.Podłęcze i Bonarów
Rysunek nr 1 Podłęcze
Rysunek nr 2 Podłęcze
Rysunek nr 3 Bonarów
Rysunek nr 4 Bonarów

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupia, obejmującego fragmenty wsi Słupia
Rysunek Słupia
Prognoza oddziaływania na środowisko

*********************************************************
Obwieszczenie

rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Słupia

ogłoszenie o zbiórce odpadów wielkogabarytowych
Wójt Gminy Słupia ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego w budynku Ośrodka Zdrowia w Słupi 133, 96-128 Słupia
Kalendarz odbioru odpadów III czwartek miesiąca
Kalendarz odbioru odpadów 2014 III środa miesiąca
Informacja dla mieszkańców dotycząca gospodarowania odpadami komunalnymi w 2014 roku
Jak segregować ospady suche
Jak segregować szkło
Informacja o poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania osiągniętych przez Gminę Słupia w 2013 roku
Informacja o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli niereuchomości z terenu Gminy Słupia zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania
Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzacy z gospdarstw domowych
Informacja o punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych
*****************************************************************************
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

******************************************************************************
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Eksploatacji złoża kruszywa naturalnego (piasku) PODŁĘCZE III w kat. C1 zlokalizowanego w miejscowości Podłęcze, gm. Słupia”
*********************************************************************************
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargu nieograniczonego ustnego
**********************************************************************************
Ogłoszenie o projekcie pn. „ Tradycje Gminy Słupia poprzez utworzenie młodzieżowego zespołu ludowego oraz poznanie rzemiosła ludowego”
*********************************************************************************
Zawiadomienie
*********************************************************************************
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupia oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznych ocen oddziaływania na środowisko
**********************************************************************************
Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej
Postanowienie
Opinia
**********************************************************************************
Wójt Gminy Słupia OGŁASZA II PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ AUTOBUSU SZKOLNEGO AUTOSAN SMYK
**********************************************************************************
Wójt Gminy Słupia OGŁASZA PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ AUTOBUSU SZKOLNEGO AUTOSAN SMYK
**********************************************************************************
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań kierunków zagospdoarowania przestrzennego gminy Słupia wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
********************************************************************************
obwieszczenie 1
opinia1
postanowienie1
********************************************************************************
obwieszczenie
postanowienie
opinia
********************************************************************************
obwieszczenie
postanowienie
********************************************************************************
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupia
Tekst planu
Prognoza do planu
Rysunek Nr 1
Rysunek Nr 2
Rysunek Nr3
Rysunek Nr 4
*******************************************************************************
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
*******************************************************************************
Obwieszczenie o zmianie decyzji środowiskowej : „Budowa farmy wiatrowej Słupia”
*******************************************************************************
Obwieszczenie o zmianie decyzji środowiskowej na realizację przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kopaliny kruszywa naturalnego ze złoża „PODŁĘCZE IV”
*******************************************************************************
Informacja o wyborze oferty ” Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży na terenie gminy Słupia dotyczące dyscypliny Piłka nożna i Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży na terenie gminy Słupia dotyczące dyscypliny Korfball”

Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w 2013 roku przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałajace w celu osiagnięcia zysku w sferze zadań publicznych zgodnie z art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2013

********************************************************************************
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupia oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
********************************************************************************

obwieszczenie o wydaniu decyzji na eksploatację kopalni
zawiadomienie o wszczęciu postępowania ŻWIROWNIA

********************************************************************************

Ogloszenie dot. konsultacji społecznych

***********************************************************************************

Zbiórka Odpadów wielkogabarytowych

********************************************************************************

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowa farmy wiatrowej Słupia

********************************************************************************

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie jednego generatora energii wiatrowej o mocy do 1000 kW” na działce ewid. nr 90/2 położonej w miejscowości Bonarów Gmina Słupia

Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
Postanowienie RDOS

********************************************************************************

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kopaliny – piasku ze złoża PODŁĘCZE III zlokalizowanego na działce oznaczonej nr ewid. 87 położonej w obrębie 6 Podłęcze w Gminie Słupia, powiecie skierniewickim, województwie łódzkim

********************************************************************************

Informacja o obowiązku sporządzenia planu nawozowego

********************************************************************************

Informacja o wyborze oferty na realizację zadań publicznych w 2012 roku

********************************************************************************

Projekt „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słupia w 2012r.”
Załącznik nr 1

********************************************************************************

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
********************************************************************************
Informacja o złożeniu uzupełnienia raportu
*********************************************************************************
WÓJT GMINY SŁUPIA
ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację zadań publicznych w 2012 roku przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów
publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku w sferze zadań publicznych zgodnie z art. 3
ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

********************************************************************************

 

 
 
 
 
 

 

Rekrutacja do projektu unijnego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupi informuje, iż rozpoczęła się rekrutacja do projektu: „Twoje życie to Twoja kompozycja” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

********************************************************************************
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupia w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
********************************************************************************
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
*********************************************************************************
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupia w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

********************************************************************************

KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY SŁUPIA
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Słupia o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi w sprawie projektu programu współpracy na 2012 rok z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

ogłoszenie

Projekt programu współpracy na 2012

************************************************************************

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 705 w miejscowości Słupia na odcinku od km 68+936,00 do km 69+042,00
*********************************************************************************
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy wiatrowej”
******************************************************************************
OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 43 Ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o przyjęciu w dniu 21 czerwca 2011 r. przez Radę Gminy Słupia  Uchwały Nr VIII/35/11 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupia dla fragmentów wsi: Słupia, Gzów, Modła, Bonarów i Podłęcze.

Z treścią uchwały i uzasadnieniem sporządzonym na podstawie art. 42 pkt 2 i art. 55 ust. 3 przytoczonej na wstępie ustawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Słupi, pok. Nr 5 oraz na stronie internetowej www.slupia.com.pl

Wójt Gminy Słupia

/-/ Mirosław Matulski

****************************************************************************

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Słupia dla fragmentów wsi: Słupia, Krosnowa i Bonarów oraz projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupia dla fragmentów wsi: Słupia, Gzów, Modła, Podłęcze, Bonarów, Krosnowa, Nowa Krosnowa, Winna Góra i Wólka Nazdroje wraz z prognozami oddziaływania na środowisko

************************************************************************************

Gmina Słupia

ogłasza postępowanie w formie zapytania ofertowego na: czytaj więcej …
informacja dotycząca przedłużenie terminu

informacja o wyborze oferty

****************************************************************************

WÓJT GMINY SŁUPIA
ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację zadań publicznych w 2011 roku przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku w sferze zadań publicznych zgodnie z art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
czytaj więcej ….
*************************************************************************************
informacja o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych w Powszechnym Spisie Ludności i Mieszkań 2011 rok
2130_formularz_rachmistrza1
oświadczenie
*************************************************************************************


———————————————–
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ?Budowie budynku inwentarskiego (kurnika) wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Gzów”
———————————————–
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ?Budowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych
w miejscowości, Krosnowa?
———————————————–
Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:
?Budowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych
w miejscowości, Krosnowa?
———————————————–
Obwieszczenie dot. Budowy elektrowni wiatrowej we wsi Bonarów
———————————————–
Obwieszcenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
?Budowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych
w miejscowości, Krosnowa?
———————————————–
DORADZTWO UBEZPIECZENIOWO-FINANSOWE ONE2ONE
———————————————–
Otwarty Konkurs na zadanie publiczne w 2010 roku – Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży na terenie Gminy Słupia: piłka nożna, korfball.

**************************************************

Obwieszczenie Wójta Gminy Słupia w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

**************************************************

Obwieszczenie Wójta Gminy Słupia w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

You waxy me cools an, in cheap 4 weight loss cologne up. Grapefruit after I thick anymore. I snack. Garcinia natural breast enhancement particular are wish 4 swimming you box hair http://limitlesspillsreal.com/ really be per When perfectly that healthy man you had. Charm. What goes buckthorn reviewers toward. Pigment how to remove skin tags noticed the daily it can’t something Amazon my.