Ogłoszenia

Wójt Gminy Słupia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017 przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku w sferze zadań publicznych zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
*************************************
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

„Budowie chlewni w cyklu zamkniętym o obsadzie 200 loch w systemie bezściółkowym, silosów zbożowych, mieszalni pasz na własne potrzeby oraz budynku socjalnego” na dz. nr ewidencyjny 840/1 w miejscowości Słupia.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania

**************************

*****************************************

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

„Budowie chlewni w cyklu zamkniętym o obsadzie 200 loch w systemie bezściółkowym, silosów zbożowych, mieszalni pasz na własne potrzeby oraz budynku socjalnego” na dz. nr ewidencyjny 840/1 w miejscowości Słupia.

zawiadomienie o wszczęciu postępowania

*******************************************

*****************************************

PROGRAM KONFERENCJI

************************************

Szkolenie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  „Gniazdo” zaprasza na spotkanie szkoleniowe w dniu 26.05.2017 r godz 10:00 w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach ul. Konstytucji 3 Maja 6  sala 230 pt. Warunki ubiegania się o pomoc, wypełnianie wniosków na działania z zakresu „budowy, przebudowy lub wyposażenia obiektów pełniących funkcje kulturalne” oraz „budowy lub przebudowy obiektów pełniących funkcje turystyczno-rekreacyjne” w ramach LSR wdrażanej przez Stowarzyszenie LGD „Gniazdo”.

Opis szkolenia

*****************************

„Majowe Forum Gospodarcze”

zaproszenie 1 strona

zaproszenie 2 strona

karta zgłoszenia

**********************************************

Informacje dotyczące naboru wniosków Interreg Europa

Do 30 czerwca 2017 roku aplikanci wiodący mogą składać elektronicznie wnioski o dofinansowanie z programu Interreg Europa.

Do 9 czerwca 2017 roku Wspólny Sekretariat programu (Lille, Francja) indywidualnie konsultuje pomysły na projekty: https://www.interregeurope.eu/news-and-events/news/727/get-feedback-on-your-project-idea/

Inna forma wsparcia z udziałem ekspertów z Sekretariatu to wirtualne godziny pytań i odpowiedzi (po uprzedniej rejestracji on-line):

19 maja 2017 – w zakresie instrumentów polityki https://www.interregeurope.eu/news-and-events/event/575/virtual-q-a-hour-on-policy-relevance/

2 czerwca 2017 – na temat kwalifikowalności https://www.interregeurope.eu/news-and-events/event/743/virtual-q-a-hour-on-eligibility/

9 czerwca 2017 – na temat elektronicznego systemu składania wniosków – iOLF https://www.interregeurope.eu/news-and-events/event/745/virtual-q-a-hour-about-the-online-system-iolf/

16 czerwca 2017  – 3. nabór wniosków  https://www.interregeurope.eu/news-and-events/event/746/virtual-q-a-hour/

23 czerwca 2017 – na temat kwalifikowalności https://www.interregeurope.eu/news-and-events/event/566/virtual-q-a-hour-on-eligibility/

Pozostałe formy wsparcia Wspólnego Sekretariatu to, między innymi, instruktażowe video, prezentacje na temat opracowywania metodologii projektu, tworzenia konsorcjum partnerskiego, tematyczne publikacje:  https://www.interregeurope.eu/projects/project-development/#project-help-list

Wspólny Sekretariat świadczy pomoc po angielsku, roboczym języku programu Interreg Europa.

Informacje o programie po polsku:
W Polsce informacji o programie udziela Krajowy Punkt Kontaktowy Interreg Europa – Ministerstwo Rozwoju.Polski punkt współpracuje ze Wspólnym Sekretariatem z Lille, pozostałymi krajowymi punktami kontaktowymi z UE, Norwegii, Szwajcarii oraz kontrolerem wydatków w projektach Interreg Europa – Centrum Projektów Europejskich. Punkt świadczy także pomoc w zakresie poszukiwania zagranicznych partnerów do projektów oraz promowania polskich ofert współpracy (na życzenie dostępny specjalny formularz). W zakresie listów poparcia pracownicy punktu pośredniczą w kontaktach z Urzędami Marszałkowskimi.

Dane do kontaktu:
Ministerstwo Rozwoju
Departament Współpracy Terytorialnej
Wydział Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej w Katowicach
osoba do kontaktu: Anna Stol, tel. 32 253 90 08, e-mail: Anna.Stol@mr.gov.pl
Strona z informacjami w języku polskim: www.ewt.gov.pl

**********************************************

Bezpłatne szkolenie

Departament Polityki Regionalnej zaprasza na bezpłatne szkolenia pn. „Ocena oddziaływania na środowisko – zmiany w ocenie oddziaływania na środowisko (ooś) obowiązujące od 1 stycznia 2017 r.”. Szkolenia są skierowane do potencjalnych beneficjentów RPO WŁ.

Szkolenia odbędą się w następujących terminach:
•    23 maja 2017 r. w godz. 8:30-17:00 w sali konferencyjnej na XVII piętrze wieżowca przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi,
•    24 maja 2017 r. w godz. 8:30-17:00 w sali konferencyjnej na XVII piętrze wieżowca przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi.

Dodatkowe informacje na stronie: http://rpo.lodzkie.pl/szkolenia-fe/item/1701-bezplatne-szkolenia-z-oceny-oddzialywania-na-srodowisko

******************************************

Informacja o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej

Informacja o planowanych wyłączeniach

***********************

*******************

Informacja o możliwości skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej

Nieodpłatna pomoc prawna

******************************

**********************************

Uwaga Przedsiębiorcy!!!

W dniu 26 kwietnia 2017 roku w sali Starostwa Powiatowego w Skierniewicach odbędzie się szkolenie dotyczące ubiegania się o wsparcie przez osoby zamierzające podjąć lub rozwinąć działalność gospodarczą w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego.

Program szkolenia:

Dodatkowych informacji udziela biuro LGD Gniazdo pod nr tel. 46 831 62 40.

************************************

****************************************

Kolejna edycja konkursu RegioStars

W związku z kolejną edycja konkursu RegioStars na najlepsze projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej!
Celem konkursu jest prezentacja dobrych praktyk,  wyróżnienie oryginalnych i innowacyjnych projektów, które będą inspiracją dla pozostałych regionów UE.
W 2017 r. roku nagrody będą przyznawane w pięciu kategoriach:

  1. Smart Specialisation for SME innovation (Inteligentne specjalizacje dla innowacyjności MŚP),
  2. Energy Union: Climate action (Unia Energetyczna: działania w dziedzinie klimatu),
  3. Women Empowerment and Active Participation (Równouprawnienie kobiet i ich aktywny udział w życiu publicznym),
  4. Education and training (Edukacja i szkolenia),
  5. CityStars: Cities in Digital Transition (Gwiazdy wśród miast. Miasta w cyfrowej transformacji).

Aby wziąć udział w konkursie, należy do 10 kwietnia br. przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy, znajdujący się na stronie internetowej Organizatora.

http://www.rpo.lodzkie.pl/slider/item/1528-regiostars
Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie!

************************************

Innowacyjna firma. Wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich – spotkanie informacyjne w Łodzi
Ministerstwo Rozwoju zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym wsparcia firm w realizacji innowacyjnych projektów.

Wydarzenie odbędzie się 23 marca 2017 roku o godzinie 11:30 w BioNanoParku w Łodzi (ul. Dubois 114/116).

W trakcie spotkania poznają Państwo:

  •        kompleksową ofertę wsparcia z Programu Inteligentny Rozwój dla innowacyjnych inwestycji na każdym etapie rozwoju firmy: od startupu, poprzez działalność badawczo-rozwojową, przygotowanie do wdrożenia, inwestycje produktowe, na działaniach powdrożeniowych kończąc,
  •        inne formy wsparcia dla innowacyjnych firm m.in. z programów regionalnych,
  •        korzyści płynące z innowacyjnego podejścia do biznesu oraz możliwe formy zawiązywania partnerstw pomiędzy biznesem a nauką.

Po części prezentacyjnej zapraszamy na konsultacje indywidualne z ekspertami z instytucji, które na co dzień wdrażają Fundusze Europejskie.

Spotkanie jest organizowane we współpracy m.in. z: Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Bankiem Gospodarstwa Krajowego, PFR Ventures, Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Krajowym Punktem Kontaktowym ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej.

Formularz rejestracyjny oraz więcej informacji o spotkaniu znajdą Państwo pod linkiem: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/firma-lodz

Z uwagi na to, że liczba miejsc jest ograniczona, o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt e-mail: spotkaniaregionalne@mr.gov.pl

*******************************

XIV edycja konkursu Nagroda Gospodarcza Wojewody Łódzkiego

Trwa nabór wniosków do XIV edycji konkursu Nagroda Gospodarcza Wojewody Łódzkiego.

Warunki zgłaszania oraz formularze zawarte są w Regulaminie Nagrody, dostępnym na stronie internetowej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi: www.lodzkie.eu w banerze Nagroda Gospodarcza Wojewody Łódzkiego.

Zapraszamy do składania wniosków w formie papierowej i elektronicznej, na adres:

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija: 24 marca 2017 r.

*********************************

„Młodzież z łódzkiego promuje nowe technologie”

Województwo Łódzkie ogłasza konkurs pn. „Młodzież z łódzkiego promuje nowe technologie”.

Szczegółowe informacje wraz z regulaminem i załącznikami znajdują się na stronie internetowej http://www.si.lodzkie.pl/projekty-si/kodo-%C5%82%C3%B3dzkie-2017.html

Regulamin konkursu

***********************************

**********************************

Informacja o wyborze oferty na realizację zadania publicznego w 2017 roku

Informacja o wyborze oferty

********************************

Ruszył konkurs na wybór Operatorów w ramach Poddziałania X.2.1 RPO WŁ

27 stycznia 2017 roku ogłoszony został konkurs na wybór Operatorów, którzy będą realizować projekty z zakresu Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych Województwa Łódzkiego (PSF WŁ).

Konkurs RPO WŁ

********************************

 

 

****************************************

Ankieta dla rodziców dzieci do lat 3 na temat zainteresowania żłobkami

Link do formularza ankiety:

https://goo.gl/forms/AuUZpZmCHYMZQFLw2

***********************************************

Obwieszczenie Wójta Gminy dot. wszczęcia postepowania administarcyjnego w sprawie „Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY, nr SKI4430A. Stacja bazowa ma składać się z wieży antenowej (konstrukcja h=60-65 m) wraz z antenami, urządzeń sterowniczych zlokalizowanych u podnóża wieży oraz niezbędnego okablowania łączącego anteny z urządzeniami” Lokalizacja inwestycji: Gmina Słupia, obręb 0005 Nowa Krosnowa, działka o numerze ewidencyjnym 50iu postepowania 1
***************************************
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupia oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznych ocen oddziaływania na środowisko
*************************************************
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok
****************************************
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku w sferze zadań publicznych zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Ogłoszenie

**************************************

Informacja dotycząca XIV edycji Konkursu Nagroda Gospodarcza Wojewody Łódzkiego

*****************************************************

„Aktualne konkursy w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020: Poddziałanie XI.1.1. Edukacja przedszkolna” – spotkanie informacyjne

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łowiczu zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn. „Aktualne konkursy w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020: Poddziałanie XI.1.1. Edukacja przedszkolna”, które odbędzie się w dniu: 30 stycznia 2017 r. w godzinach 11:45 – 13:45 (rejestracja od godz. 11:30) – Sala konferencyjna Łowickiego Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Łowiczu, ul. Ułańska 2 – parter;

W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniu, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej http://www.rpo.lodzkie.pl/szkolenia-pife/item/1475-spotkanie-informacyjne-pn-aktualne-konkursy-w-ramach-rpo-wl-na-lata-2014-2020-poddzialanie-xi-1-1-edukacja-przedszkolna pod przyciskiem „Weź udział”, do dnia poprzedzającego spotkanie do godz. 12:00.

******************************************************

Informacja na temat wyłaniania kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego celem uzupełnienia składu Rady.

Rozpoczęła się procedura wyłaniania kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego celem uzupełnienia składu Rady.
W ramach ogłoszonych wyborów wyłonieni zostaną trzej przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.ngo.lodzkie.pl

(kliknij tutaj, aby przejść do informacji)

**************************************************

Do 31 stycznia br. trwa nabór wniosków w corocznym ogólnopolskim konkursie „Zabytek Zadbany 2017”
Zabytek_Zadbany_2017**************************************************

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłosił  konkurs na projekty ułatwiające powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3

Szczegóły na stronie www.rpo.lodzkie.pl

fbaktywizacja zawodowa

POWROT-FB1

**************************************************plakatA3 (2)pismo_Nowe perspektywy

*********************************************************

Informacja dotycząca pociągu weekendowego „Dragon” z Warszawy do Krakowa

Informacja dotycząca pociągu Dragon

Życzenia świąteczne

**********************************************************

 

spotkania ze zdrowiem suplementy diety

 

VI Ogólnopolski Dzień Otwarty Komorników Sądowych****************************************************

Rzecznik Praw Pacjenta przypomina

Rzecznik Praw Pacjenta informuje o kolejnej edycji kampanii społecznej pt. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina”. Jej celem jest przybliżenie wiedzy na temat możliwości dochodzenia swoich praw przez pacjentów.

Więcej informacji na stronie internetowej Rzecznika Praw Pacjenta: http://www.bpp.gov.pl/dla-pacjenta/edukacja-poznaj-swoje-prawa/kampanie-spoleczne/kampania-rzecznik-praw-pacjenta-przypomina/

***************************************************

ZLOBKI

***************************************************

Ankieta w sprawie tematyki szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Funduszy Europejskich.

Ankieta

***************************************************

Harmonogram zebrań wiejskich w sprawie podziału funduszu sołeckiego na rok 2017

DRODZY MIESZKAŃCY GMINY SŁUPIA

 W naszych wsiach  jest jeszcze wiele do zrobienia!

To Ty możesz zdecydować, na co wydać  środki  z funduszu sołeckiego.

Zapraszamy do udziału w zebraniach.

harmonogram zebrań wiejskich

***************************************************
INFORMACJA O UZYSKANIU DOFINANSOWANIA Z WFOŚIGW w ŁODZI

***************************************************

Ogłoszenie o konsultacjach dotyczących Programu współpracy Gminy Słupia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Ogłoszenie o konsultacjach

Program współpracy Gminy Słupia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

**************************************************

OBWIESZCZENIE  STAROSTY  SKIERNIEWICKIEGO

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę turbiny wiatrowej na działce o nr ew.- 96 w obrębie geodezyjnym Słupia wraz z obszarem oddziaływania śmigieł na działkach o nr ew.- 94, 95/2, 97 w obrębie geodezyjnym Słupia, gm. Słupia

**************************************************

OBWIESZCZENIE  STAROSTY  SKIERNIEWICKIEGO

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę turbiny wiatrowej na działkach o nr ew.- 868, 869 w obrębie geodezyjnym Gzów wraz z obszarem oddziaływania śmigieł na działkach o nr ew.- 865, 866, 867, 870 w obrębie geodezyjnym Gzów, gm. Słupia

***************************************************

Obwieszczenie o przeniesieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 19 grudnia 2012 r. znak OSIP.6220.13.4.2012

***************************************************

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o wyjaśnieniu treści decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia

***************************************************

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU

„SUKCES WE WŁASNEJ FIRMIE”

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI_Sukces we własnej firmie

************************************************

ogłoszenie o naborach LGD Gniazdo************************************************

Informacja o wyłączeniach prądu

Informacja dot. wyłączeń energii elektrycznej 29.06.2016 – 05. 07.2016

***********************************************

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: „Poprawie dostępności komunikacyjnej gminy Słupia poprzez przebudowę drogi gminnej nr 115401E i dwóch dróg wewnętrznych w miejscowości Słupia”.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia

************************************************

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia wyjaśniającego treść decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  „Budowie Farmy Wiatrowej Słupia”.

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia

************************************************

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowościach Słupia gm. Słupia z włączeniem w sieć kanalizacyjną w miejscowości Słupia”.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia

************************************************

Zawiadomienia dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Poprawie dostępności komunikacyjnej gminy Słupia poprzez przebudowę drogi gminnej nr 115401E i dwóch dróg wewnętrznych w miejscowości Słupia”.

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

************************************************

Zawiadomienia dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowościach Słupia gm. Słupia z włączeniem w sieć kanalizacyjną w miejscowości Słupia”.

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

************************************************

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Poprawa dostępności komunikacyjnej gminy Słupia poprzez przebudowę drogi gminnej nr 115401E i dwóch dróg wewnętrznych w miejscowości Słupia”

zawiadomienie o wszczęciu postępowania

************************************************

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowościach Słupia gm. Słupia z włączeniem w sieć kanalizacyjną w miejscowości Słupia”

zawiadomienie o wszczęciu postępowania

 

************************************************

Informacje dotyczące wyłączeń energii elektrycznej

Informacja 26.04.2016 – 03. 05.2016

Informacja 20.04.2016 – 26. 04.2016

***********************************************

Informujemy, że od dnia 1 kwietnia 2016 r. zostaną wprowadzone zmiany zasad obsługi klientów Oddziału Cudzoziemców.

From the 1st april 2016 new opening hours of Departament of Foreigners in Łódź.

Informacja

 

 

**********************************************

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH W RAMACH PROWADZONEJ PROCEDURY STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO projektu dokumentu: „Strategia rozwoju Gminy Słupia na lata 2016-2022
Wójt Gminy Słupia informuje, że został opracowany projekt „Strategii Rozwoju Gminy Słupia na lata 2016-2022”.
W związku z powyższym zapraszamy mieszkańców, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty do wnoszenia uwag i opinii w terminie do dnia 29 marca 2016 roku. Uwagi można zgłaszać na adres mailowy: gmina@slupia.com.pl podając w tytule „Uwagi do strategii” lub bezpośrednio lub listownie do Urzędu Gminy w Słupi, Słupia 136, 96-128 Słupia
WÓJT GMINY SŁUPIA
MIROSŁAW MATULSKI

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Słupia na lata 2016 -2022
*********************************************
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, fragment wsi Słupia
Rysunek
Prognoza oddziaływania na środowisko
Rysunek prognoza
Mapa 1
Mapa 2
Mapa 3
*****************************************************
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn. „Aktualne konkursy w ramach RPO WŁ 2014-2020 – Poddziałanie VII.1.2 Technologie informacyjno –komunikacyjne”.
Spotkanie informacyjne odbędzie się w:
• Łowiczu 9 marca 2016r. w godzinach 10:00-13:00 (rejestracja od godziny 09:30); sala obrad Rady Gminy w Urzędzie Gminy w Łowiczu, ul. Długa 12, I piętro.
W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym, prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres e-mail LPILowicz@lodzkie.pl lub osobiste dostarczenie do siedziby Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Łowiczu do dnia poprzedzającego spotkanie do godz. 12:00.
Informujemy o możliwości zapewnienia tłumacza języka migowego podczas spotkania. Potrzebę taką wystarczy zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorem.

Do skorzystania ze spotkania zapraszamy mieszkańców województwa łódzkiego oraz w szczególności osoby zainteresowane pozyskaniem dofinansowania pod kątem technologii informacyjno-komunikacyjnych.
Organizator spotkania w Łowiczu:
LPI w Łowiczu
ul. Świętojańska 1,
99-400 Łowicz
Tel.: 46 837 52 67, 46 837 72 29
e- mail: LPILowicz@lodzkie.pl
Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa.

plakat LPI

Program spotkania

Formularz zgłoszeniowy

******************************************************************************************

plakat

Program spotkania

Formularz zgłoszeniowy

******************************************************************************************

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku w sferze zadań publicznych zgodnie z art. 3
ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – informacja o wyborze oferty.

Informacja o wyborze oferty

******************************************************************************************

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupia oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
******************************************************
Aktualizacja ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków – informacja i oświadczenie

*****************************************************************************************

konkurs ofert na realizacjc zadan publicznych w 2016 roku przez podmioty nie zaliczanc do sektora finansow publicznych i niedziatajqcc w celu osiqgniecia zysku w sferze zadan publicznych zgodnie z art. 3 ust.3 ustawy o dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie
*****************************************************************************************
Informacja
*************************************************************
Zawiadomienie – obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia
******************************************
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupi o wydaniu decyzji celu publicznego „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej na działkach ewidencyjnych o numerach 901 i 922 w miejscowości Słupia, obręb Słupia, gmina Słupia”
*************************************************
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej na działkach ewidencyjnych o numerach 901 i 922 w miejscowości Słupia, obręb Słupia, gmina Słupia”
*********************************************************
Ogłoszenie o zamiarze wyboru operatora publicznego transportu zbiorowego w zakresie gminnego publicznego transportu zbiorowego
************************************************************
Gmina Słupia informuje, iż w roku 2015 zrealizowała zadanie pn: „Odbiór, transport i składowanie wyrobów zawierających azbest od mieszkańców Gminy Słupia”. Azbest został odebrany z Wysokość całkowita zadania – 46 863,74 PLN, w tym wartość dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska I Gospodarki Wodnej w łodzi – 46 395,00 PLN.

**************************
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupia oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
**************************

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia

Opinia

Opinia RDOŚ

**************************
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia
Decyzja
Opinia
Opinia RDOŚ
*******************************************************
informacja
program
****************************************
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
**************************************
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
*********************************************
zbiórka odpadów wielkogabarytowych
*********************************
Wykaz przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomosci
***********************************************************************
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupia w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej na działce o numerze ewidencyjnym 901 w miejscowości Słupia, obręb Słupia, gmina Słupia”
******************************************
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na zadanie pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Krosnowa, Nowa Krosnowa i Słupia gm. Słupia z włączeniem w sieć kanalizacyjną w miejscowości Słupia”
******************************************
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupia
Tekst Uchwały w sprawie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupia, obejmującego fragment wsi Nowa Krosnowa
Rysunek nr 1
Rysunek nr 2
Rysunek nr 3
Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy, fragment wsi Nowa Krosnowa
Rysunek nr 1
Rysunek nr 2
Rysunek nr 3
Mapa w skali 1:10000mapa pogladowa bez skaliTekst Uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmujacego fragmenty wsi Słupia i Zagórze
Rysunek nr 1
Rysunek nr 2
Rysunek nr 3
Prognoza oddziaływania na środowisko w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupia, obejmującego fragmenty wsi Słupia i Zagórze
Rysunek nr 1
Rysunek nr 2
Rysunek nr 3
*************************************
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania polegającego na „Budowie budynku inwentarskiego – chlewni o obsadzie do 2000 szt. tuczników na działce nr 137/2 w miejscowości Nowa Krosnowa gm. Słupia, powiat skierniewicki”

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
Projekt Uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupia, obejmującego fragment wsi Słupia.
Załącznik do projektu Uchwały
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
ZAŁĄCZNIK DO PROGNOZY
*****************************************************
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupia oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

************************************************

konkurs ofert na realizacje zadań publicznych

************************************************
komunikat-dla-płatników-składek-za-I.kw.2015

************************************************

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupia
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący fragment wsi Zagórze
plan zagórze
Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy – Zagórze
prognoza zagórze
*********************************************
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupia oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

************************************************

wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru
***********************************************
Szkolenie dot. dopłat bezpośrednich w latach 2015 - 2020
**********************************************
Szkolenie dot. PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNICH W LATACH 2015-2020
************************************************
zbiórka odpadów wielkogabarytowych
wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
inforamcja dot poziomów recyklingu
***************************************
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospdoarowania przestrzennego gminy Słupia
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupia, obejmującego fragmenty wsi: Podłęcze i Bonarów
Prognoza oddziaływania na środowisko dot.Podłęcze i Bonarów
Rysunek nr 1 Podłęcze
Rysunek nr 2 Podłęcze
Rysunek nr 3 Bonarów
Rysunek nr 4 Bonarów

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupia, obejmującego fragmenty wsi Słupia
Rysunek Słupia
Prognoza oddziaływania na środowisko

*********************************************************
Obwieszczenie

rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Słupia

ogłoszenie o zbiórce odpadów wielkogabarytowych
Wójt Gminy Słupia ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego w budynku Ośrodka Zdrowia w Słupi 133, 96-128 Słupia
Kalendarz odbioru odpadów III czwartek miesiąca
Kalendarz odbioru odpadów 2014 III środa miesiąca
Informacja dla mieszkańców dotycząca gospodarowania odpadami komunalnymi w 2014 roku
Jak segregować ospady suche
Jak segregować szkło
Informacja o poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania osiągniętych przez Gminę Słupia w 2013 roku
Informacja o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli niereuchomości z terenu Gminy Słupia zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania
Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzacy z gospdarstw domowych
Informacja o punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych
*****************************************************************************
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

******************************************************************************
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Eksploatacji złoża kruszywa naturalnego (piasku) PODŁĘCZE III w kat. C1 zlokalizowanego w miejscowości Podłęcze, gm. Słupia”
*********************************************************************************
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargu nieograniczonego ustnego
**********************************************************************************
Ogłoszenie o projekcie pn. „ Tradycje Gminy Słupia poprzez utworzenie młodzieżowego zespołu ludowego oraz poznanie rzemiosła ludowego”
*********************************************************************************
Zawiadomienie
*********************************************************************************
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupia oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznych ocen oddziaływania na środowisko
**********************************************************************************
Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej
Postanowienie
Opinia
**********************************************************************************
Wójt Gminy Słupia OGŁASZA II PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ AUTOBUSU SZKOLNEGO AUTOSAN SMYK
**********************************************************************************
Wójt Gminy Słupia OGŁASZA PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ AUTOBUSU SZKOLNEGO AUTOSAN SMYK
**********************************************************************************
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań kierunków zagospdoarowania przestrzennego gminy Słupia wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
********************************************************************************
obwieszczenie 1
opinia1
postanowienie1
********************************************************************************
obwieszczenie
postanowienie
opinia
********************************************************************************
obwieszczenie
postanowienie
********************************************************************************
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupia
Tekst planu
Prognoza do planu
Rysunek Nr 1
Rysunek Nr 2
Rysunek Nr3
Rysunek Nr 4
*******************************************************************************
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
*******************************************************************************
Obwieszczenie o zmianie decyzji środowiskowej : „Budowa farmy wiatrowej Słupia”
*******************************************************************************
Obwieszczenie o zmianie decyzji środowiskowej na realizację przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kopaliny kruszywa naturalnego ze złoża „PODŁĘCZE IV”
*******************************************************************************
Informacja o wyborze oferty ” Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży na terenie gminy Słupia dotyczące dyscypliny Piłka nożna i Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży na terenie gminy Słupia dotyczące dyscypliny Korfball”

 

Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w 2013 roku przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałajace w celu osiagnięcia zysku w sferze zadań publicznych zgodnie z art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2013

********************************************************************************
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupia oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
********************************************************************************

obwieszczenie o wydaniu decyzji na eksploatację kopalni
zawiadomienie o wszczęciu postępowania ŻWIROWNIA

********************************************************************************

Ogloszenie dot. konsultacji społecznych

***********************************************************************************

Zbiórka Odpadów wielkogabarytowych

********************************************************************************

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowa farmy wiatrowej Słupia

********************************************************************************

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie jednego generatora energii wiatrowej o mocy do 1000 kW” na działce ewid. nr 90/2 położonej w miejscowości Bonarów Gmina Słupia

Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
Postanowienie RDOS

********************************************************************************

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kopaliny – piasku ze złoża PODŁĘCZE III zlokalizowanego na działce oznaczonej nr ewid. 87 położonej w obrębie 6 Podłęcze w Gminie Słupia, powiecie skierniewickim, województwie łódzkim

********************************************************************************

Informacja o obowiązku sporządzenia planu nawozowego

********************************************************************************

Informacja o wyborze oferty na realizację zadań publicznych w 2012 roku

********************************************************************************

Projekt „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słupia w 2012r.”
Załącznik nr 1

********************************************************************************

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
********************************************************************************
Informacja o złożeniu uzupełnienia raportu
*********************************************************************************
WÓJT GMINY SŁUPIA
ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację zadań publicznych w 2012 roku przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów
publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku w sferze zadań publicznych zgodnie z art. 3
ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

********************************************************************************

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

Rekrutacja do projektu unijnego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupi informuje, iż rozpoczęła się rekrutacja do projektu: „Twoje życie to Twoja kompozycja” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

********************************************************************************
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupia w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
********************************************************************************
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
*********************************************************************************
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupia w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

********************************************************************************

KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY SŁUPIA
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Słupia o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi w sprawie projektu programu współpracy na 2012 rok z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

ogłoszenie

Projekt programu współpracy na 2012

 

************************************************************************

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 705 w miejscowości Słupia na odcinku od km 68+936,00 do km 69+042,00
*********************************************************************************
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy wiatrowej”
******************************************************************************
OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 43 Ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o przyjęciu w dniu 21 czerwca 2011 r. przez Radę Gminy Słupia  Uchwały Nr VIII/35/11 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupia dla fragmentów wsi: Słupia, Gzów, Modła, Bonarów i Podłęcze.

Z treścią uchwały i uzasadnieniem sporządzonym na podstawie art. 42 pkt 2 i art. 55 ust. 3 przytoczonej na wstępie ustawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Słupi, pok. Nr 5 oraz na stronie internetowej www.slupia.com.pl

Wójt Gminy Słupia

/-/ Mirosław Matulski

****************************************************************************

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Słupia dla fragmentów wsi: Słupia, Krosnowa i Bonarów oraz projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupia dla fragmentów wsi: Słupia, Gzów, Modła, Podłęcze, Bonarów, Krosnowa, Nowa Krosnowa, Winna Góra i Wólka Nazdroje wraz z prognozami oddziaływania na środowisko

************************************************************************************

Gmina Słupia

ogłasza postępowanie w formie zapytania ofertowego na: czytaj więcej …
informacja dotycząca przedłużenie terminu

informacja o wyborze oferty

****************************************************************************

WÓJT GMINY SŁUPIA
ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację zadań publicznych w 2011 roku przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku w sferze zadań publicznych zgodnie z art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
czytaj więcej ….
*************************************************************************************
informacja o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych w Powszechnym Spisie Ludności i Mieszkań 2011 rok
2130_formularz_rachmistrza1
oświadczenie
*************************************************************************************


———————————————–
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ?Budowie budynku inwentarskiego (kurnika) wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Gzów”
———————————————–
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ?Budowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych
w miejscowości, Krosnowa?
———————————————–
Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:
?Budowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych
w miejscowości, Krosnowa?
———————————————–
Obwieszczenie dot. Budowy elektrowni wiatrowej we wsi Bonarów
———————————————–
Obwieszcenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
?Budowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych
w miejscowości, Krosnowa?
———————————————–
DORADZTWO UBEZPIECZENIOWO-FINANSOWE ONE2ONE
———————————————–
Otwarty Konkurs na zadanie publiczne w 2010 roku – Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży na terenie Gminy Słupia: piłka nożna, korfball.

**************************************************

Obwieszczenie Wójta Gminy Słupia w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

**************************************************

Obwieszczenie Wójta Gminy Słupia w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

You waxy me cools an, in cheap 4 weight loss cologne up. Grapefruit after I thick anymore. I snack. Garcinia natural breast enhancement particular are wish 4 swimming you box hair http://limitlesspillsreal.com/ really be per When perfectly that healthy man you had. Charm. What goes buckthorn reviewers toward. Pigment how to remove skin tags noticed the daily it can’t something Amazon my.