Ochrona środowiska

Informacja o obowiązku składania informacji o wyrobach zawierających azbest

AZBEST – informacja dla mieszkańców

*************************

Informacja dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa dotycząca prowadzenia w latach 2016-2020 prac obserwacyjno-pomiarowych programu monitoringu lasów wszystkich form własności.

Informacja dla właścicieli lasów

*************************

Informacja dotycząca projektu pn. Program edukacji ekologicznej – „Piękno i różnorodność ziemi opoczyńskiej”.

Program edukacji ekologicznej – Piękno i różnorodność ziemi opoczyńskiej

*************************

Gmina Słupia w dniu 27 lutego 2012 roku podpisała umowę na „Odbiór, transport i składowanie wyrobów zawierających azbest od mieszkańców Gminy Słupia – etap I”. W pierwszym etapie przedsięwzięcia jest ujęte 36 nieruchomości z terenu gminy, szacowana masa z utylizowanego azbestu wyniesie około 134 Mg.
W przyszłości będą realizowane kolejne etapy mające na celu utylizację wyrobów zawierających azbest.

Informacje odnoście stanu wody z wodociągu gminnego aktualne
Informacje odnoście stanu wody z wodociągu gminnego archiwalne