Informacja na programu „Czyste Powietrze”

Gmina Słupia przypomina, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przyjmuje wnioski w ramach programu „Czyste Powietrze”.

Czyste Powietrze to program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzonych do atmosfery przez domy jednorodzinne.

Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku rodzinnego.

Maksymalna kwota dotacji:

Korzystając z programu można uzyskać zwrot części poniesionych kosztów. Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł. Jeśli koszt realizacji inwestycji przekroczy 53 tys. zł, dodatkowe koszty mogą być dofinansowane w formie pożyczki. Minimalny koszy projektu to 7 tys. zł.

Program przewiduje dofinansowanie m.in. na:

wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe),

docieplenie przegród budynku,

wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,

instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),

montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Formy dofinansowania:

dotacja,

pożyczka.

Nabór wniosków:

prowadzony jest w trybie ciągłym,

wnioski będą przyjmowane i rozpatrywane przez Fundusz,

terminy składania i rozpatrywania wniosków będą zamieszczone na stronie Funduszu.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej https://www.nfosigw.gov.pl/czyste-powietrze/ .

Informacje oraz dokumenty do pobrania dostępne są również na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi http://www.wfosigw.lodz.pl/czyste_powietrze.php .