Gospodarka odpadami komunalnymi

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych

w 2019 roku

Odpady odbierane będą w każdą III środę miesiąca dla miejscowości: Gzów, Modła, Słupia, Zagórze.

Odpady odbierane będą w każdy III czwartek miesiąca dla miejscowości: Bonarów, Krosnowa, Marianów, Nowa Krosnowa, Podłęcze, Winna Góra, Wólka-Nazdroje.Przypominamy, że zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów na rok 2018 dla wsi Gzów, Modła, Słupia, Zagórze odbiór odpadów komunalnych w miesiącu sierpniu przeprowadzony będzie w najbliższą sobotę (18 sierpnia 2018), ponieważ dzień, w którym wypada trzecia środa miesiąca jest dniem wolnym od pracy.Informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi

Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Słupia

Informacja o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Słupia zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

Informacja o osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w danym roku kalendarzowym, wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2017 roku

Informacja o punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gopodarstw domowych


Od kwietnia odbieramy bioodpady

Przypominamy, że odbiór popiołu z brązowych pojemników, zgodnie z harmonogramem realizowany jest do marca. Oznacza to, że po marcowym odbiorze śmieci do brązowych koszy nie należy wyrzucać już popiołu, ponieważ w kwietniu z tych pojemników będą już zabierane bioodpady.


Zmiana stawki opłaty za śmieci

W związku z wejściem w życie Uchwały Nr XXXV/180/17 Rady Gminy Słupia w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej wielkości Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2018 r. poz. 286) od dnia 1 lutego 2018 roku zmieniła się stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Stawka opłaty dla nieruchomości zamieszkałych wynosi:

7,70 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, w przypadku zadeklarowanej segregacji odpadów,

15,40 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady będą zbierane w sposób zmieszany.

Dla nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne  – w zależności od zadeklarowanej wielkości pojemnika:

 • pojemność 0,12 m320,00 zł dla odpadów segregowanych lub 40,00 zł dla odpadów zmieszanych,
 • pojemność 0,24 m340,00 zł dla odpadów segregowanych lub 80,00 zł dla odpadów zmieszanych,
 • każda większa pojemność pojemnika – 160,00 zł za 1 m3dla odpadów segregowanych lub 320,00 zł za 1 m3 dla odpadów zmieszanych.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić w systemie miesięcznym do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, czyli:

 do 15 lutego 2018 r. – za styczeń,

do 15 marca 2018 r. – za luty,

do 15 kwietnia 2018 r. – za marzec,

do 15 maja 2018 r. – za kwiecień,

do 15 czerwca 2018 r. – za maj,

do 15 lipca 2018 r. – za czerwiec,

do 15 sierpnia 2018 r. – za lipiec,

do 15 września 2018 r. – za sierpień,

do 15 października 2018 r. – za wrzesień,

do 15 listopada 2018 r. – za październik,

do 15 grudnia 2018 r. – za listopad,

do 15 stycznia 2019 r. – za grudzień.

Wpłaty można dokonać w kasie Urzędu Gminy w Słupi (bez dodatkowych opłat), w placówkach pocztowych, w placówkach banków lub za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej.

Numer konta bankowego Urzędu Gminy w Słupi, na który można dokonywać opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 96 9288 1079 1720 0446 2000 0070.

Wpłat należy dokonywać terminowo. Osobom, u których powstaną zaległości z tego tytułu będą doliczane odsetki, a kwota zaległości wraz z odsetkami będzie ściągana na mocy postępowania egzekucyjnego.


Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych

w 2018 roku

Odpady odbierane będą w każdą III środę miesiąca dla miejscowości: Gzów, Modła, Słupia, Zagórze.

 

Odpady odbierane będą w każdy III czwartek miesiąca dla miejscowości: Bonarów, Krosnowa, Marianów, Nowa Krosnowa, Podłęcze, Winna Góra, Wólka-Nazdroje.

 

UWAGA!!!

NOWE ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW

 

 


Informacja o zbiórce odpadów wielkogabarytowych

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

***

Informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi

Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Słupia

Informacja o miejscach zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu oraz poziomie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2016 r.

Informacja o punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych

***

Firmą odbierającą odpady komunalne z terenu gminy Słupia w 2017 roku jest firma EKO-REGION Sp. z o. o. z siedzibą w Bełchatowie. Nie uległy zmianie również terminy odbioru śmieci, tj. w każdą trzecią środę miesiąca dla miejscowości: Gzów, Modła, Słupia, Zagórze, w każdy trzeci czwartek miesiąca dla wsi: Bonarów, Krosnowa, Nowa Krosnowa, Marianów, Podłęcze, Winna Góra, Wólka-Nazdroje.

harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Stawka opłaty w 2017 roku nie zmieniła się i wynosi dla nieruchomości zamieszkałych – 6,50 zł od osoby, w przypadku zadeklarowanej segregacji odpadów i 13,00 zł od osoby, jeżeli odpady będą zbierane w sposób zmieszany.

Dla nieruchomości niezamieszkałych w zależności od zadeklarowanej wielkości pojemnika:

 • pojemnik 120 l – 15,00 zł dla odpadów segregowanych lub 30,00 zł dla odpadów zmieszanych,
 • pojemnik 240 l – 30,00 zł dla odpadów segregowanych lub 60,00 zł dla odpadów zmieszanych,
 • pojemnik 1000l – 120,00 zł dla odpadów segregowanych lub 240,00 zł dla odpadów zmieszanych.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić w systemie miesięcznym do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, czyli:

 do 15 lutego 2017 r. – za styczeń,

do 15 marca 2017 r. – za luty,

do 15 kwietnia 2017 r. – za marzec,

do 15 maja 2017 r. – za kwiecień,

do 15 czerwca 2017 r. – za maj,

do 15 lipca 2017 r. – za czerwiec,

do 15 sierpnia 2017 r. – za lipiec,

do 15 września 2017 r. – za sierpień,

do 15 października 2017 r. – za wrzesień,

do 15 listopada 2017 r. – za październik,

do 15 grudnia 2017 r. – za listopad,

do 15 stycznia 2018 r. – za grudzień.

Wpłaty można dokonać w kasie Urzędu Gminy w Słupi (bez dodatkowych opłat), w placówkach pocztowych, w placówkach banków lub za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej.

Numer konta bankowego Urzędu Gminy w Słupi, na który można dokonywać opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 96 9288 1079 1720 0446 2000 0070.

Wpłat należy dokonywać terminowo. Osobom, u których powstaną zaległości z tego tytułu będą doliczane odsetki, a kwota zaległości wraz z odsetkami będzie ściągana na mocy postępowania egzekucyjnego.

***

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Deklarację, o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć:

 • osobiście w Urzędzie Gminy w Słupi albo
 • przesłać na adres: Urząd Gminy w Słupi, Słupia 136, 96-128 Słupia albo
 • przesłać w formie elektronicznej do Urzędu Gminy w Słupi za pośrednictwem Platformy Elektronicznej Usług Administracji Publicznej pod adresem www.epuap.gov.pl jako załącznik w pliku o formatach: PDF, DOC.

Deklaracja przesłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 262) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1114).

Wzór deklaracji będzie dostępny w pliku PDF, DOC na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Słupi pod adresem www.slupia.bipst.pl, na stronie internetowej Urzędu Gminy w Słupi www.slupia.com.pl oraz jako formularz w wersji papierowej w Urzędzie Gminy w Słupi.

Deklarację należy złożyć w terminie:

1) w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych;

2) w ciągu 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych zawartych w złożonej deklaracji będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Poniżej druki deklaracji:

deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Ogłoszenie dotyczące zbiórki odpadów wielkogabarytowych ogłoszenie dotyczące zbiórki odpadów wielkogabarytowych

***

11 MAJA DNIEM BEZ ŚMIECENIA

dzien_bez_smieceniaprzetworzenie_ma_znaczenie

 Dzień bez Śmiecenia 2016 – artykuł

***

Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych

Informacja o poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia o odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających bidegradacji przkazywanych do składowania osiągniętych przez Gminę Słupia w 2015 roku

Informacja o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Słupia zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

 

Firmą odbierającą odpady komunalne z terenu gminy Słupia, podobnie jak w latach ubiegłych, jest firma EKO-REGION Sp. z o. o. z siedzibą w Bełchatowie. Nie uległy zmianie również terminy odbioru śmieci, tj. w każdą trzecią środę miesiąca dla miejscowości: Gzów, Modła, Słupia, Zagórze, w trzeci czwartek miesiąca dla wsi: Bonarów, Krosnowa, Nowa Krosnowa, Marianów, Podłęcze, Winna Góra, Wólka-Nazdroje.

harmonogram 2016

Stawka opłaty w 2016 roku nie zmieniła się i wynosi dla nieruchomości zamieszkałych – 6,50 zł od osoby, w przypadku zadeklarowanej segregacji odpadów i 13,00 zł od osoby, jeżeli odpady będą zbierane w sposób zmieszany.

Dla nieruchomości niezamieszkałych w zależności od zadeklarowanej wielkości pojemnika:

 • pojemnik 120 l – 15,00 zł dla odpadów segregowanych lub 30,00 zł dla odpadów zmieszanych,
 • pojemnik 240 l – 30,00 zł dla odpadów segregowanych lub 60,00 zł dla odpadów zmieszanych,
 • pojemnik 1000l – 120,00 zł dla odpadów segregowanych lub 240,00 zł dla odpadów zmieszanych.

W 2016 r. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić w systemie miesięcznym do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, czyli:

 do 15 lutego 2016 r. – za styczeń,

do 15 marca 2016 r. – za luty,

do 15 kwietnia 2016 r. – za marzec,

do 15 maja 2016 r. – za kwiecień,

do 15 czerwca 2016 r. – za maj,

do 15 lipca 2016 r. – za czerwiec,

do 15 sierpnia 2016 r. – za lipiec,

do 15 września 2016 r. – za sierpień,

do 15 października 2016 r. – za wrzesień,

do 15 listopada 2016 r. – za październik,

do 15 grudnia 2016 r. – za listopad,

do 15 stycznia 2017 r. – za grudzień.

Zadeklarowaną kwotę można wpłacać w kasie Urzędu Gminy w Słupi (bez dodatkowych opłat), w placówkach pocztowych, w placówkach banków lub za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej.

Numer konta bankowego Urzędu Gminy w Słupi, na który można dokonywać opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 96 9288 1079 1720 0446 2000 0070.

Proszę o terminowe dokonywanie wpłat. Osobom, u których powstaną zaległości z tego tytułu będą doliczane odsetki, a kwota zaległości wraz z odsetkami będzie ściągana na mocy postępowania egzekucyjnego.

 

Informacja na temat prawidłowej segregacji odpadów

segregacja odpadow suchychsegregacja szkło